KRD IG
24 czerwca 2022

Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym’’ wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym’’ wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2022 r. o godz. 10:00
Treść Zaproszenia  —> pobierz.pdf
Załączniki (1-4) do Zapytania ofertowego —> pobierz.pdf
Załączniki (1-4) do Zapytania ofertowego w formie edytowalnej —> pobierz.doc


08 lipca 2022
Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym’’ wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)

PYTANIE 1 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: Grupa celowa indyk 25-55 lat, średnie + > czy możemy zarekomendować inny TG bez wykształcenia?  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: W części zapytania ofertowego „GRUPA DOCELOWA” (str.5) wskazane zostały grupy celowe, do których skierowana będzie kampania promocyjna. I tak: – główna grupa mediowa – kobiety, jako osoby podejmujące decyzje zakupowe i odpowiedzialne za przygotowanie posiłków, z dziećmi lub bez, wiek: 25-55 lat, wyksztalcenie średnie + – grupy wspierające: o mężczyźni zainteresowani sportem, osoby uprawiające sport, osoby dbające o swoją kondycję i zdrowie, wiek: 25-55 o sektor HoReCa.   Ze względu na to, że efektywność kosztowa proponowanych działań jest jednym z kryteriów oceny ofert (str.12 Zapytania Ofertowego), warunki określone dla działań promocyjnych są dla wszystkich oferentów takie same, a co za tym idzie grupy celowe pozostają bez zmian.   Oferent może zaproponować inną grupę celową, uzasadniając swoją propozycję, ale efektywność kosztowa (wskaźnik CPP 30”) uwzględniana w postępowaniu przetargowym musi się odnosić do grup celowych przedstawionych w briefie.
PYTANIE 2 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022:   „Czy próba N=1000 dotyczy każdej z fal (czyli próba całkowita to N=2000, próba w każdej z fal N=1000), czy obu (czyli próba całkowita to N=1000, próba w każdej z fal N=500)?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: Grupy celowe kampanii – zarówno dotyczącej mięsa kurczęcego, jak i mięsa indyczego, są szerokie, a kampanie mają zasięg ogólnopolski, to próba N=1000 odnosi się do każdej fali badania tj. pre-test N=1000 i post-test=1000.  
PYTANIE 3 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: Tak, parametry efektywności dotyczą głównej grupy mediowej określonej w briefie.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: Tak, parametry efektywności dotyczą głównej grupy mediowej określonej w briefie.  
PYTANIE 4 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: W PRZEDMIOCIE PROJEKTU oraz w ZAŁOŻENIACH PROJEKTU sprecyzowana jest telewizja oraz radio jako kanały mające być wykorzystane w komunikacji do konsumentów, jednak w BUDŻECIE PROJEKTU napisane jest:  „reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach” – jak więc jest ostatecznie? Czy można wykorzystać/rekomendować inne media czy nie?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: W części zapytania ofertowego „BUDŻET PROJEKTU” umieszczona została tabela z wyszczególnionymi pozycjami kosztowymi. W kolumnie nr 2 zostały dokładnie wymienione koszty kwalifikowalne podlegające refundacji, z tytułu wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – Dz. U. z 2020 r. poz. 2244). Ich uszczegółowienie, pod kątem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym, znajduje się w kolumnie nr 3 tj. Szczegółowy wykaz kosztów. W tym miejscu wpisana została tylko kampania TV i kampania radiowa. W pozostałych częściach briefu, również nie ma żadnego wskazania do wykorzystania innych mediów niż TV i radio.  
PYTANIE 5 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY – pkt. 4.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że on sam (lub co najmniej 1 konsorcjant) w ciągu ostatnich 3 lat (lub odpowiednio krótszym, jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata) należycie przeprowadził min. 2. kampanie reklamowe, łączące różne kanały komunikacji z podaniem ich wartości, terminów realizacji oraz grup odbiorców.

W ramach wykazu wymagane jest:
a) wskazanie przynajmniej jednej kampanii promocyjnej dotyczącej branży spożywczej, której budżet realizowany przez podmiot składający ofertę wynosił co najmniej 1 500 000 PLN netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
b) dołączenie referencji od zamawiających do co najmniej jednej z wykazanych i wykonanych w zgłoszeniu kampanii, poświadczających, że zostały one wykonane należycie,
c) dołączenie elektronicznej wersji lub linków do przykładowych materiałów wykonanych w ramach powyższych kampanii lub działań.
czy oznacza to że Oferent ma przedstawiać jedynie wykaz przeprowadzonych minimum 2-óch kampanii łączących różne kanały komunikacji, z podaniem ich wartości, terminów realizacji oraz grup odbiorców oraz dostarczyć referencje potwierdzające że jedna z tych kampanii dotyczyła branży spożywczej, miała budżet > 1,5 mln i że została wykonana należycie? dalej bowiem w KRYTERIACH FORMALNYCH – mowa jest o: posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z kampaniami promocyjnymi, których elementem były działania ATL typu telewizja i radio. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: Oferent (Wykonawca lub co najmniej jeden konsorcjant) w ciągu ostatnich 3 lat (lub odpowiednio krótszym, jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata) ma przedstawiać wykaz przeprowadzonych minimum 2-óch kampanii łączących różne kanały komunikacji, z podaniem ich wartości, terminów realizacji oraz grup odbiorców, w tym wskazać przynajmniej jedną kampanię promocyjną dotyczącą branży spożywczej, której budżet realizowany przez podmiot składający ofertę wynosił co najmniej 1 500 000 PLN netto. Oferent musi także: – dostarczyć referencje od zamawiających do co najmniej jednej z wykazanych i wykonanych w zgłoszeniu kampanii, poświadczających, że zostały one wykonane należycie. – dołączyć elektroniczne wersje lub linki do przykładowych materiałów wykonanych w ramach powyższych kampanii lub działań.   Niniejsze Zapytanie ofertowe dotyczy przede wszystkim przeprowadzenia kampanii reklamowej, której elementem będą działania ATL typu telewizja i radio, dlatego też zgodnie z zapisem w ramach pozycji KRYTERIA FORMALNE Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z kampaniami promocyjnymi, których elementem były działania ATL typu telewizja i radio. Dalej, zgodnie z zapisem w pkt. 6. KRYTERIÓW FORMALNYCH wskazano, iż „wykonawca musi wykazać, że on sam (lub co najmniej 1 konsorcjant) w ciągu ostatnich 3 lat (lub odpowiednio krótszym, jeśli okres działalności podmiotu jest krótszy niż 3 lata) należycie przeprowadził min. 2 kampanie reklamowe, których elementem były działania ATL typu telewizja i radio, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego (w tym działania ATL typu telewizja i radio)”   Jak również: Zgodnie z pkt 7 w ramach pozycji KRYTERIA FORMALNE przedstawić Oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania projektu, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego, tzn. zespołem doświadczonym w obsłudze projektów, których elementem były m.in. działania ATL typu telewizja i radio, potwierdzonym wykazem min. 2 osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu, wraz z zakresem ich zadań i odpowiedzialności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (oczekiwane zaangażowanie w obsługę). Wobec powyższego, dla potwierdzenia Zamawiającemu, Oferent przedstawiając wykaz przeprowadzonych minimum 2-óch kampanii łączących różne kanały komunikacji (niekoniecznie w ramach jednej z nich) wskaże również kampanię/e reklamową/e, którą/ych elementem były działania ATL typu telewizja i radio.    
PYTANIE 6 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną (przy konsorcjach dokumentację – pkt. 1.,2.,4.,5. przedstawia lider konsorcjum oraz konsorcjant), posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z kampaniami promocyjnymi, których elementem były działania ATL typu telewizja i radio. pkt. 1, 2, 4 i 5 poniżej czy powyżej (a więc w sekcji: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY)?  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022:   „…..Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną (przy konsorcjach dokumentację – pkt. 1.,2.,4.,5….”  Wskazana dokumentacja znajduje się w części Zapytania ofertowego „KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW” (str.8), więc wymagane dokumenty również znajdują się i dotyczą tej części Zapytania ofertowego.
PYTANIE 7 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: Działania promocyjne powinny zostać oparte na smacznych i bardzo prostych przepisach, które w komunikacji odegrałyby rolę zarówno edukacyjną, jak i wizerunkową. Doskonały smak, szybkość przygotowania dań z wykorzystaniem mięsa z indyka – wszystko atrakcyjnie zaprezentowane, co w kampanii promującej produkty spożywcze jest nieodzowne. Pozyskanie dla projektu ambasadora-kucharza/kucharzy, dałoby nam możliwość, w interesujący sposób, zaprezentować zarówno wartości odżywcze, jak i pomysły/tricki na przygotowanie potraw z indyka oraz wskazać odżywcze zalety i wyjątkowość mięsa indyczego. Pomogłoby także rozpowszechnić ten typ mięsa wśród samych kucharzy (indyk – bardzo popularny w restauracjach świata – dość rzadko występuje w menu restauracyjnym w Polsce). Czy jesteście Państwo w posiadaniu bazy przepisów czy też trzeba je stworzyć? Czy strona https://krd-ig.com.pl/ daje możliwość umieszczenia na niej przepisów czy też lepiej zakładać dedykowany Landing Page?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: Przepisy powinny zostać stworzone na potrzeby planowanej kampanii promocyjnej. Po inspiracje odsyłamy na strony kampanii promocyjnych stworzonych przez KRD-IG i współfinansowanych ze środków UE: www.wingsofquality.eu oraz https://pl.eu-poultry.eu/     Na stronie https://krd-ig.com.pl/ nie ma możliwości umieszczenia przepisów kulinarnych.
PYTANIE 8 OFERENTA z dnia 6 lipca 2022: KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną (przy konsorcjach dokumentację – pkt. 1.,2.,4.,5. przedstawia lider konsorcjum oraz konsorcjant), posiadające doświadczenie w obsłudze projektów związanych z kampaniami promocyjnymi, których elementem były działania ATL typu telewizja i radio. pkt. 1, 2, 4 i 5 poniżej czy powyżej (a więc w sekcji: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 08.07.2022: Pozyskanie do projektu ambasadora-kucharza/kucharzy nie jest obligatoryjne. Jak napisane zostało w briefie: „Pozyskanie dla projektu ambasadora-kucharza/kucharzy, dałoby nam możliwość,
w interesujący sposób, zaprezentować zarówno wartości odżywcze, jak i pomysły/tricki na przygotowanie potraw z indyka oraz wskazać odżywcze zalety i wyjątkowość mięsa indyczego. Pomogłoby także rozpowszechnić ten typ mięsa wśród samych kucharzy (indyk – bardzo popularny w restauracjach świata – dość rzadko występuje w menu restauracyjnym w Polsce)”.

14 lipca 2022 r.
WYDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA OFERT
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA MIĘSA INDYCZEGO NA RYNKU KRAJOWYM” WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ NIEZALEŻNY PODMIOT BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (ZADANIA)


Powołując się na treść Zapytania ofertowego w części dotyczącej: PODSTAWA PRAWNA I ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY, pkt. 6. (str.7), który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn lub wydłużenia terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów.” – uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza WYDŁUŻA TERMIN PRZEDŁOŻENIA OFERT DO DNIA 21 LIPCA 2022 r.

Wobec powyższego HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA od części: Termin złożenia ofert na realizację na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) przyjmuje następujące terminy:

TERMINDZIAŁANIE
21.07.2022 r
do godz. 10:00
Termin złożenia ofert na realizację na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
21.07.2022 r.
godz. 10.30
Komisyjne otwarcie ofert na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) I ETAP OCENY – OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH w ramach I ETAPU POSTĘPOWANIA
21 – 25.07.2022 r.Czas na ewentualne uzupełnienie nieistotnych z punktu widzenia jakości oferty braków formalnych/doprecyzowanie niejasności. Ocena ofert przez Komisję Oceniającą na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) w ramach II ETAPU OCENY – OCENA JAKOŚCI OFERTY w ramach I ETAPU POSTĘPOWANIA.
 26.07.2022
do godz. 16.00
Poinformowanie Oferentów o wynikach I ETAPU POSTĘPOWANIA.
27 – 29.07.2022 r.Przeprowadzenie ETAPU II POSTĘPOWANIA – spotkania Komisji Oceniającej z Oferentami, którzy zakwalifikowali się do II etapu postępowania.
01.08.2022
do godz. 16.00
Wybór najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy. Ogłoszenie wyników postępowania na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania) Poinformowanie Oferentów drogą elektroniczną (e-mail) o wynikach II ETAPU POSTĘPOWANIA – wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostałe warunki wraz z załącznikami pozostają bez zmian.
Zaktualizowana treść Zapytania ofertowego pobierz.pdf


01 sierpnia 2022 r.
WYDŁUŻENIE TERMINU POSTĘPOWANIA
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA MIĘSA INDYCZEGO NA RYNKU KRAJOWYM” WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ NIEZALEŻNY PODMIOT BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (ZADANIA)

Powołując się na treść Zapytania ofertowego w części dotyczącej: PODSTAWA PRAWNA I ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY, pkt. 6. (str.7), który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn lub wydłużenia terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów.” – uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza WYDŁUŻA TERMIN PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wobec powyższego ogłoszenie wyników postępowania – Wybór najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy  – na realizację projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego na rynku krajowym” ogłoszone zostanie do dnia 10 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00.

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa indyczego n...

Czytaj
10 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Promocja mięsa kurczęcego...

Czytaj
Ograniczenia importowe
10 sierpnia 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
9 sierpnia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND DEMENTUJE MIT NA TEMAT OBECNOŚCI AZOTANÓW W PRODUKTACH DROBIOWYCH. TESTER SOEKS WPROWADZA KONSUMENTÓW W BŁĄD
5 sierpnia 2022

LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND D...

Czytaj
POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY RAPORT BRANŻOWY JUŻ DOSTĘPNY. FAKTY, DANE I PERSPEKTYWY
5 sierpnia 2022

POLSKI SEKTOR DROBIARSKI – NOWY R...

Czytaj
1 sierpnia 2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA DOT. PROJEKTU (ZADANIA) PT. „WSPARCIE EKSPANSJI...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
27 lipca 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
15 lipca 2022

Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Wsparcie ekspansji polskiego sekt...

Czytaj

Wyszukiwarka: