KRD IG

Cennik

Uchwała nr 15/2019 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 01 czerwca 2019 r.

§ 1

Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie uchwala zasady pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 01 czerwca 2019 r.

§ 2

Cennik określający zasady i wysokości pobieranych opłat stanowi integralny załącznik do Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2019 r.

§4

Traci moc Uchwała Nr 3/2015 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2015 r. o zasadach pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu.

Załącznik do Uchwały Nr 15/2019 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 01 czerwca 2015 r.

§ 1

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP):

 Ust.Rodzaj usługiStawka netto
(PLN)
1.Ocena stad reprodukcyjnych kur mięsnych wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur mięsnych przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].
0,07
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
2.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur mięsnych użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 1.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego sezonu produkcji).
0,07
za jedną samicę na początku okresu produkcji
3.Ocena stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].
0,25
za jedną smicę przeklasowaną na stado dorosłe
4.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji).
0,25
za jedną samicę na początku okresu produkcji
5.Ocena stad reprodukcyjnych indyków i kaczek wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych indyków i kaczek przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu]
0,30
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
6.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych indyków i kaczek użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 5.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kaczek opłata dotyczy drugiego i kolejnego cyklu (sezonu) produkcyjnego ).
0,30
za jedną samicę na początku okresu produkcji
7.Ocena stad reprodukcyjnych gęsi wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W odniesieniu do stad reprodukcyjnych gęsi przyjętych do wychowu opłata dotyczy okresu wychowu i ostatniego sezonu produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu]
0,40
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
8.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych gęsi użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 7.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji).
0,40
za jedną samicę na początku okresu produkcji
9. Ocena stad hodowlanych strusi
(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po wykonaniu oceny niezależnie od okresu oceny).
600,00
za stado
10.Ocena wartości użytkowej wykonywana w stadach hodowlanych drobiu (rody objęte programem genetycznego doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych).
(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po zakończeniu okresu wychowu).
150,00
od rodu

§ 2

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu w dużych przedsiębiorstwach (DP):

 Ust.Rodzaj usługiStawka netto
(PLN)
1.Ocena stad reprodukcyjnych kur mięsnych wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur mięsnych przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].
0,12
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
2.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur mięsnych użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 1.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego sezonu produkcji).
0,12
za jedną samicę na początku okresu produkcji
3.Ocena stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].
0,35
za jedną smicę przeklasowaną na stado dorosłe
4.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur nieśnych intensywnych lub półintensywnych użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji).
0,35
za jedną samicę na początku okresu produkcji
5.Ocena stad reprodukcyjnych indyków i kaczek wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych indyków i kaczek przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od przyjęcia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu]
0,45
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
6.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych indyków i kaczek użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w kolejnym sezonie, w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 5.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji.
W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kaczek opłata dotyczy drugiego i kolejnego cyklu (sezonu) produkcyjnego ).
0,45
za jedną samicę na początku okresu produkcji
7.Ocena stad reprodukcyjnych gęsi wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.
[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu, i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.
W odniesieniu do stad reprodukcyjnych gęsi przyjętych do wychowu opłata dotyczy okresu wychowu i ostatniego sezonu produkcyjnego.
Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:
– od przyjęcia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
  lub
– od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu]
0,60
za jedną samicę przeklasowaną na stado dorosłe
8.Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych gęsi użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 7.
(Opłata pobierana jest jednorazowo na początku kolejnego okresu produkcji).
0,60
za jedną samicę na początku okresu produkcji
9. Ocena stad hodowlanych strusi
(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po wykonaniu oceny niezależnie od okresu oceny).
900,00
za stado
10.Ocena wartości użytkowej wykonywana w stadach hodowlanych drobiu (rody objęte programem genetycznego doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych).
(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po zakończeniu okresu wychowu).
200,00
od rodu

§ 3

Ustala się następujące opłaty za świadczone usługi jednorazowe:

 Ust.Rodzaj usługiStawka netto
(PLN)
1.

 Za dokonanie wpisu rodu drobiu do księgi hodowlanej (Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów hodowlanych, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i specjalistyczne doradztwo. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu rodu i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu rodu do księgi hodowlanej).

100,00
2.

 Za dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego drobiu do księgi hodowlanej (Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów hodowlanych, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i specjalistyczne doradztwo. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do ksiąg hodowlanych i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu stada do księgi hodowlanej).

100,00
3.

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej(Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu rodu lub stada do księgi hodowlanej i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu rodu lub stada do księgi).

35,00
4.

Za dokonanie wpisu do rejestru mieszańców stada reprodukcyjnego drobiu po zakończonym okresie wychowu. (Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańca i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu do rejestru stada po zakończonym okresie wychowu).

50,00
5.

Za dokonanie wpisu do rejestru mieszańców stada reprodukcyjnego użytkowanego przez kolejny sezon produkcyjny. Dotyczy stad reprodukcyjnych drobiu w odniesieniu, do których nie znajduje zastosowanie ust. 4. (Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańca i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu do rejestru stada użytkowanego przez kolejny sezon produkcyjny).

50,00
6.

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców. (Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu stada do rejestru).

35,00
7. Za przygotowanie na zlecenie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej drobiu300,00
8.

Za wydanie świadectwa pochodzenia pierza i puchu (Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów pozyskania pierza i puchu, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i wydanie świadectwa z hologramem. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o wydanie świadectwa i jest ona naliczana po sporządzeniu i wydaniu świadectwa).

 
9. – dla Wnioskodawcy będącego członkiem KRD-IG300,00
10. – dla Wnioskodawcy nie będącego członkiem KRD-IG400,00
11Za przeprowadzenie audytu poprawności wydanych świadectw pochodzenia pochodzenia pierza i puchu1000,00

§ 4

  1. Opłaty, o których mowa w § 1 dotyczą usług wykonywanych dla podmiotów zakwalifikowanych do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L.2014.193.1).
  2. Opłaty, o których mowa w § 2 dotyczą usług wykonywanych dla podmiotów zakwalifikowanych do dużych przedsiębiorstw (DP) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L.2014.193.1).
  3. Opłaty, o których mowa w §1 i § 2 mają zastosowanie w odniesieniu do stad drobiu, których okres wychowu lub produkcji został zakończony i oceniony począwszy od dnia 01 czerwca 2019 r. Natomiast w odniesieniu do stad drobiu, których okres wychowu lub produkcji został zakończony do dnia 31 maha 2019 r. włącznie i oceniony po dniu 01 czerwca 2019 r. zastosowanie mają stawki określone w Uchwale Nr 3/2015 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 08 kwietnia 2015 r.
  4. Opłaty, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 pobierane są na podstawie wystawionych faktur w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty ich wystawienia.
  5. Stawki opłat, o których mowa w § 1 i § 2 nie zawierają podatku VAT, którego wysokość regulują stosowne przepisy.
  6. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem banku, poczty lub bezpośrednio w kasie KRD-IG na podstawie wystawionych faktur.
  7. Opłaty wnoszone przez kontrahentów za pośrednictwem poczty lub banku muszą być regulowane w pełnej wysokości podanej na fakturze, bez odliczania kosztów przesyłki (przekazu, przelewu bankowego) z określeniem tytułu zapłaty.

§ 5

Nie uiszczenie przez kontrahenta opłat wymienionych w § 1, § 2 i § 3 w terminie określonym w fakturze stanowi dla KRD-IG podstawę do wstrzymania świadczenia usług.

§ 6

W rozliczeniach z kontrahentami KRD-IG dopuszcza się możliwości stosowania kompensat finansowych z tytułu wykonywanych wzajemnie wobec siebie usług na warunkach określonych odrębnymi unormowaniami.

Wyszukiwarka: