KRD IG

Statut

Fotolia_73398887_Subscription_Monthly_XXL

Warszawa, 24.10.2022 r.
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 11.08.2014 r.
(zmieniono § 18 ust. 2 pkt 15,
w § 18 ust. 2 dodano pkt 16
w § 22 dodano punkt 3)
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 29.07.2016 r.
(zmieniono § 20 ust. 2)
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 20.02.2020 r.
(zmieniono § 6 dodano ust.2, § 8, § 12, § 19 ust. 3, § 20 ust. 1 i 2, § 21 ust. 7, oznaczenie dotychczasowego ust. 2 § 11 jako ust. 3 i dodanie nowego ust. 2 i 4)
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 24.10.2022 r.
(zmiana § 5, dodany § 6 ust. 3, zmiana § 7 ust. 1 pkt. 9, dodany § 8 ust. 1,
zmianie ulega dotychczasowa numeracja w § 8 i ustępy 1-6 stały się
odpowiednio ustępami 2-7, zmiana § 8 ust. 6 i 7, § 9 ust. 2 i 3, §. 10 ust. 1,4,5,6,
§ 14 ust. 1, § 17, § 18 ust. 2 pkt. 3 i 4, § 18 ust. 2 pkt. 6 i 7, usunięto art. 18
ust. 2 pkt. 8 co spowodowało zmianę numeracji i dotychczasowe pkt. 9-13 otrzymały
numery pkt. 8-12., zmiana § 18 ust. 2 pkt. 9, zmiana § 18 ust. 2 pkt. 10, § 18 ust. 2 pkt. 12, usunięto
§ 18 ust. 2 pkt. 14-16 w dotychczasowym brzmieniu, dodano § 18 ust. 2 pkt.
13-14, zmiana § 19 ust. 2 i 3 a dotychczasowy § 19 ust. 3 w wyniku zmiany
numeracji stał się § 19 ust. 4, zmiana § 20 ust. 3, § 21 ust. 4 i 8, zmiana § 22-27, zmiana § 28 i w wyniku tego zmieniła się numeracja i dotychczasowe § 28-41 otrzymały numery 29-42, zmiana § 30 ust. 5, przed § 32 dodano tytuł „e” komisja rozjemcza, zmiana § 38)

STATUT – IZBY GOSPODARCZEJ

w WARSZAWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych.

§ 2
1. Nazwa Izby brzmi: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
2. Izba ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: KRD – IG.

§ 3
1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4
1. Izba używa następujących pieczęci:
1) pieczęć okrągłą z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.
2) pieczęć adresową z napisem: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
2. Izba może używać znaku graficznego (logo) zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz na podstawie Statutu.

ROZDZIAŁ II
Zadania Izby

§ 6
1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) przedstawicielstwo i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
2) działanie na rzecz rozwoju drobiarstwa w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,
3) wyrażanie opinii o stanie rozwoju drobiarstwa, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania drobiarstwa, występowanie z inicjatywą takich aktów
i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu,
4) prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
5) rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą,
6) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego członków Izby,
7) promowanie produktów drobiarskich i osiągnięć gospodarczych członków Izby,
8) prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie drobiarstwa, udzielanie pomocy organizacyjnej i prawno-ekonomicznej w działalności gospodarczej członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw,
9) organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym,
11) wykonywanie innych zadań.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Izby jest według oznaczenia PKD:

a) 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
b) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
c) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
d) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e) 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
f) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
g) 71.2 Badania i analizy techniczne,
h) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
i) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
j) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
k) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
l) 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
n) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

3. Izba uprawniona jest do reprezentowania zrzeszonych w Izbie podmiotów w postępowaniach sądowych, które zostały zainicjowane w celu ochrony interesów tych podmiotów.

§ 7
1. Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:
1) świadczenia na rzecz członków pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych,
2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi,
3) prowadzenie prac i programów hodowlanych, testowanie i dokonywanie ocen wartości użytkowej i jakości drobiu, produktów i przetworów drobiarskich,
4) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej w tym Centrum Informacji Drobiarskiej,
5) opracowywanie i wydawanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych Biuletynów Informacyjnych, gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich członków oraz zleconych przez organy administracji rządowej, samorządowej lub inne podmioty,
6) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego rynku drobiarskiego, opłacalności hodowli, produkcji i przetwórstwa drobiarskiego oraz bezpośrednich kosztów produkcji istotnych dla poszczególnych branż drobiarskich,
7) prognozowanie kierunków rozwoju hodowli, produkcji i przetwórstwa drobiarskiego oraz wielkości importu dla potrzeb krajowych drobiarstwa i występowanie do organów administracji rządowej z wnioskami w tym zakresie,
8) prowadzenie zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową oraz delegowanie swoich przedstawicieli do jej organów doradczych,
9) nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami drobiarskimi dla promowania eksportu produktów i osiągnięć drobiarskich, w tym również w celu uzyskania członkostwa w tych organizacjach,
10) udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą i ich organizowanie dla promowania osiągnięć i produktów drobiarskich członków Izby.
11) współpraca z placówkami naukowymi i szkołami o profilu drobiarskim, ze służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi w zakresie profilaktyki drobiarskiej i lecznictwa,
12) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i upowszechnianie zasad produkcji zdrowej żywności,
13) współdziałanie z Agencjami rządowymi i bankami w zakresie kredytowania drobiarstwa, udzielanie pomocy członkom Izby w uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności drobiarskiej,
14) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej członkom Izby,
15) utworzenie stałego Sądu Polubownego przy Izbie,
16) utworzenie przedstawicielstw, oddziałów, sekcji, komisji i innych jednostek oraz zespołów,
17) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne Izby, w takim zakresie w jakim nie narusza to interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków,
18) inne formy niezbędne dla realizacji celów statutowych Izby.

2. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub samorządową Izba jest zobowiązana ubiegać się o zapewnienie jej środków niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo

§ 8
1. Izba w swojej działalności kieruje się podstawową zasadą równości członków.
2. Członkostwo dzieli się na:
a) zwyczajne
b) wspierające
c) honorowe
d) stowarzyszone
3. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w następującym zakresie: fermy drobiarskie (hodowlane, reprodukcyjne, towarowe, produkcji żywca drobiowego i jaj spożywczych), produkcja, przetwórstwo drobiu, produkcja i/lub przetwórstwo jaj, przetwórstwo pierza, wylęg) i mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub związki hodowców i producentów drobiu zrzeszające podmioty wymienione powyżej.
4. Członkami wspierającymi Izby mogą być osoby prawne i fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową na rzecz drobiarstwa, które identyfikują się z celami Izby Gospodarczej i pragną czynnie ją wspierać.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, które przyczynią się do jej rozwoju jak i do propagowania celów działania Izby Gospodarczej, poprzez wieloletnią pracę w organach oraz komisjach izby lub w przypadku innego istotnego zaangażowania się w sprawy Izby Gospodarczej.
6. Członkami stowarzyszonymi mogą być podmioty i osoby mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i które prowadzą działalność wymienioną w ust. 3 i 4 powyżej lub identyfikują się z celami Izby Gospodarczej.
7. Uchwały o nadanie członkostwa podejmuje Rada Izby.

§ 9
1. Nabycie członkostwa Izby przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu Izby.
2. Nabycie członkostwa Izby przez inne podmioty następuje w drodze złożenia pisemnej deklaracji i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Izby.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, składający deklarację ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej uchwały Rady Izby.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Izby jest ostateczna.

§ 10
1. Utrata członkostwa w Izbie następuje z chwilą podjęcia przez Radę Izby uchwały o skreśleniu z listy członków, podjętej na wniosek członka lub z urzędu w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Statutu,
2) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
3) naruszenie zasad etyki i rzetelności w obrocie.
2. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust. 1. pkt. 2) następuje po uprzednim wezwaniu członka do zapłacenia składek i bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu terminu do ich uregulowania.
3. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust.1.pkt.3) następuje po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu orzeczenia o skreśleniu przez Komisję Rozjemczą.
4. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady Izby o skreśleniu z listy do Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie skreślenie z listy członków lub uchylenia uchwały Rady Izby o skreśleniu jest ostateczna.
6. Za datę ustania członkostwa w Izbie przyjmuje się datę uchwały Rady Izby w sprawie skreślenia z listy członków.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
3) korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,
4) otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) czynnego prawa wyborczego do organów Izby,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
3) korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,
4) otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.
3. Członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia w działalności organów Izby, poprzez wyrażanie swych opinii.
4. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do:
a) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby w charakterze obserwatora na podstawie pisemnych zaproszeń Zarządu Izby,
b) prezentacji prowadzonej przez siebie działalności w trakcie obrad organów Izby w zakresie oraz na warunkach uprzednio uzgodnionych z Zarządem Izby,
c) otrzymania informacji o pracach i programie Izby,
d) udziału w pracach działających przy Izbie jednostek organizacyjnych (komisji) na podstawie pisemnych zaproszeń Zarządu Izby.

§ 12
Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1-4 Statutu członkowie zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, a także uchwał organów Izby,
2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
3) terminowego płacenia składek członkowskich,
4) brania czynnego udziału w pracach Izby,
5) dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.

§ 13
1. Członkowie, których przedmiotem działalności gospodarczej jest hodowla, produkcja i przetwórstwo drobiarskie, będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby przez organy upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.
2. Członkowie Izby, których przedmiotem działalności gospodarczej jest hodowla, produkcja i przetwórstwo drobiarskie, nieposiadający osobowości prawnej, wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby przez osoby upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Indywidualni hodowcy i producenci drobiu oraz jaj zrzeszeni w organizacjach drobiarskich o zasięgu regionalnym lub krajowym, wykonują swoje prawa i obowiązki członków Izby przez organy tych organizacji upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub pełnomocnika tych organizacji.
4. Indywidualni hodowcy i producenci drobiu i jaj niezrzeszeni w organizacjach, o których mowa w ust. 3 wykonują swoje prawa i obowiązki członków Izby osobiście lub przez pełnomocnika.
5. Organizacje drobiarskie oraz związki zrzeszające organizacje drobiarskie, o których mowa w ust. 3 realizują swoje członkostwo w Izbie wyłącznie w imieniu własnym, w zakresie prowadzonej na własny rachunek działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rzecz drobiarstwa.
6. Do członków Izby prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową na rzecz drobiarstwa mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1, 2 i 5.

§ 14
1. Zasady ustalania składek członkowskich na okres kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Na podstawie zasad przyjętych przez Walne Zgromadzenie, Rada Izby ustali wysokość składek na okres każdego roku kalendarzowego.
2. Składki członkowskie płatne są półrocznie z góry, w terminie do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku kalendarzowego, gotówką w kasie Izby lub przelewem na konto bankowe Izby.
3. Niepłacenie składek powoduje utratę członkostwa Izby w trybie określonym w § 10.

§ 15
Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

ROZDZIAŁ IV
Fundusze

§ 16
Dochody Izby składają się z:
1) składek członkowskich,
2) wpływów z własnej działalności gospodarczej oraz z dochodów majątku Izby,
3) subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
4) dotacji celowych,
5) środków przekazanych na realizację zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową,
6) innych wpływów.

ROZDZIAŁ V
Organy Izby

§ 17
1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby, zwana też w dalszej części Statutu („Radą”)
3) Zarząd Izby, zwany też w dalszej części Statutu („Zarządem”)
4) Komisja Rewizyjna,
5) Komisja Rozjemcza.
2. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Tryb wyborów dokonywanych przez Walne Zgromadzenie określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały. Liczba członków organów wybieralnych przez Walne Zgromadzenie na daną kadencję zawiera się pomiędzy minimalną i maksymalną liczbą członków organu określoną Statutem..
3. Członkiem Rady Izby, Wiceprezesem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i złożyła w tym zakresie oświadczenie, która:
1) jest członkiem Izby lub,
2) wchodzi w skład organu zarządzającego osoby prawnej będącej członkiem Izby lub,
3) jest wspólnikiem spółki osobowej będącej członkiem Izby lub,
4) jest pracownikiem lub współpracownikiem członka Izby.
4. Rada Izby spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Izby.
5. Kadencja Rady Izby, Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej trwa cztery lata.
6. Jeżeli do Komisji Rewizyjnej zostanie wybrany członek innego organu wybieralnego, jego dotychczasowy mandat wygasa z chwilą przyjęcia wyboru.
7. Z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 6 i § 23 ust. 1. pkt 2 i 11) działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków.
8. Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach Rady Izby , Zarządu Izby oraz pozostałych organów.
9. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) ustania członkostwa w Izbie lub odwołanie przedstawicielstwa,
3) śmierci członka lub utraty bytu prawnego,
4) upadłości przedsiębiorstwa,
5) zmiany miejsca pracy przez członka organu Izby.
10. Mandat członka organu Izby wygasa przed upływem kadencji także w przypadku nie udzielenia mu absolutorium.
11. Mandat członków Zarządu Izby wygasa przed upływem kadencji także w przypadku odwołania członka Zarządu przez Radę Izby.
12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby i powstanie z tego tytułu wakatu, organom Izby przysługuje prawo uzupełnienia jego składu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu. Wybór członków do organów Izby w sytuacji zaistnienia wakatu, następuje na zasadach wyboru poszczególnych członków organów Izby określonych w Statucie.

„A”. Walne Zgromadzenie.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie i zmiana Statutu Izby,
2) decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Izby w razie jej rozwiązania,
3) wybór organów Izby tj.: Rady Izby , Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
4) odwoływanie członków organów Izby wymienionych w punkcie 3 powyżej w czasie trwania kadencji,
5) zatwierdzanie programu działalności Izby oraz rocznych preliminarzy przychodów i wydatków,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Izby z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz działalności organów Izby,
7) udzielanie absolutorium członkom Rady Izby i członkom Zarządu Izby,
8) decydowanie w sprawie powołania stałego Sądu Polubownego przy Izbie oraz zatwierdzanie Listy Arbitrów,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej do organów Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
10) zatwierdzanie procedury postępowania przed Sądem Polubownym,
11) decydowanie w sprawie odwołań od decyzji Rady Izby dotyczących nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
12) określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich,
13) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie zbiera się raz do roku.
2. Zarząd Izby z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 członków Izby zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Występujący o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest podać porządek jego obrad.
3. W przypadku bierności Zarządu Izby, jeśli zachodzą warunki określone w ust. 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Izby lub Komisja Rewizyjna.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 4 litera a) Statutu członkowie Izby winni być powiadomieni o terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż 14 dni przed datą jego posiedzenia przez wysłanie pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji.

§ 20
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 4 litera a) Statutu w Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby lub ich przedstawiciele oraz członkowie organów Izby. Postanowienia § 13 Statutu mają odpowiednie zastosowanie.
2. Każdy członek Izby, który ma czynne i bierne prawo wyborcze lub jego przedstawiciel dysponuje ilością głosów w zależności od wysokości wpłacanej składki członkowskiej. Za każdy 1000 zł. (jeden tysiąc) wpłaconej składki przysługuje 1 głos. Członkowie KRD-IG wpłacający składkę członkowską w wysokości do 1000 zł. dysponują jednym głosem, wpłacający składkę od 1001 do 2000 zł. dysponują dwoma głosami, itd.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także wyborów do organów Izby, których wybór zastrzeżony jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Izby zapadają z zachowaniem postanowień Rozdziału VIII Statutu.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru do organów Izby, których wybór zastrzeżony jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia i odwołania członków tych organów, które to głosowanie przeprowadza się w trybie głosowania tajnego.
5. Głosowanie tajne zarządza się także w przypadku kiedy wniosek taki złoży co najmniej 1/3 przedstawicieli członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują jego Przewodniczący i Sekretarz.
7. Każdy z członków, który ma czynne i bierne prawo wyborcze ma prawo do otrzymania protokołu lub wyciągu z protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia obejmujący treść podjętych na Zgromadzeniu uchwał podpisuje Prezes Zarządu Izby lub dwaj Wiceprezesi Zarządu Izby.

„B” Rada Izby

§ 22
1. Rada Izby składa się z 10 do 15 członków, w tym:
a) Przewodniczącego,
b) Wiceprzewodniczącego,
c) pozostałych członków Rady.
2. Wszyscy Członkowie Rady Izby wybierani są na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Izby spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Izby.

§ 23
1. Do kompetencji Rady Izby należy:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu Izby,
2) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
3) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Izby,
4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Izby,
5) zatwierdzanie regulaminów jednostek organizacyjnych Izby,
6) powoływanie przedstawicielstw, sekcji i oddziałów, komisji i ciał doradczych a także innych jednostek organizacyjnych Izby,
7) desygnowanie przedstawicieli Izby do władz spółek i fundacji w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest ich fundatorem,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) w przypadku nieprzewidzianych wydatków koniecznych do sfinansowania uzasadnionych potrzeb Izby, Rada Izby jednomyślną decyzją, przy obecności co najmniej ¾ członków Rady może nałożyć na członków zwyczajnych dodatkową składkę,
11) z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 2) powyżej ustalanie zasad zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Rady Izby, Zarządu Izby i innych organów Izby,
12) ustalanie Listy Arbitrów stałego Sądu Polubownego przy Izbie,
13) zapewnienie realizacji decyzji organów Izby,
14) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej kwoty 2 500 000 zł, (słownie: dwa i pół miliona złotych), które nie zostały przewidziane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie rocznych preliminarzach przychodów i wydatków,
15) decydowanie o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Izby oraz o udziale Izby w spółkach prawa handlowego i cywilnego,
16) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych Statutem do kompetencji Rady Izby.
2. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Rady.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Izby, mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.
§ 24
1. Rada Izby odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Izby oraz Zarządu Izby odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady, odbywającym się po Walnym Zgromadzeniu, które wybrało Radę Izby.
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Izby, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków Rady.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Izby jej Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady na 7 dni przed terminem, przez wysłanie pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji.
4. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy i podpisuje jej uchwały Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się stacjonarnie, zdalnie jak i przy użyciu komunikacji elektronicznej. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia i głosowania nad uchwałami przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (dalej określane również jako zdalne) podejmuje
Przewodniczący Rady.
6. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia i głosowania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej Przewodniczący określa również:
1) jakie środki i narzędzia służące komunikacji na odległość zostaną wykorzystane,
2) sposób uzyskania dostępu do tych środków i narzędzi,
3) dokładny termin posiedzenia.
7. W ślad za informacjami, o których mowa w ust. 6 powyżej członkom Rady przesyła się porządek posiedzenia zdalnego, załączając projekty uchwał oraz inne materiały niezbędne dla realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
8. Informacje i materiały, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej członkowie Rady otrzymują na adresy poczty elektronicznej, wskazanej przez daną osobę.
9. W przypadku prowadzenia zdalnych posiedzeń Rady stosuje się wszelkie zasady dotyczące posiedzeń stacjonarnych w takim zakresie, na jaki pozwala specyfika formy zdalnej.
10. Dopuszcza się:
1) prowadzenie posiedzenia Rady w formie łączonej tj. prowadzenie posiedzenia stacjonarnego, w którym uczestniczy jedynie część osób uprawnionych do wzięcia udziału w obradach z równoległym przekazem zdalnym (z zachowaniem warunku uczestnictwa w czasie rzeczywistym oraz wielostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku), w którym biorą udział pozostali uprawnieni,
2) przeprowadzenie części posiedzenia lub głosowania w formie bezpośredniej, a następnie ich kontynuowanie (po przerwie) w formie zdalnej lub odwrotnie (o zmianie formy posiedzenia lub głosowania decyduje Przewodniczący Rady),
3) łączenie posiedzenia stacjonarnego albo prowadzonego w formie opisanej w pkt 1 z głosowaniem zdalnym.
11. W przypadku korzystania przez Radę z trybu głosowania zdalnego stosuje się wszelkie zasady dotyczące głosowania w formie tradycyjnej w takim zakresie, na jaki pozwala specyfika formy zdalnej.
12. W przypadku zarządzenia przez Przewodniczącego Rady głosowania zdalnego, w głosowaniach zdalnym biorą udział jedynie osoby obecne na posiedzeniu (niezależnie czy posiedzenie odbywa się stacjonarnie, zdalnie czy też w formie hybrydowej).
13. Do przeprowadzania głosowań zdalnych wykorzystuje się program zapewniający kompleksową obsługę głosowań, działający na dowolnych urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu, który pozwala stwierdzić wymagane w głosowaniach kworum, zapewnia możliwość ustalenia wyników głosowania oraz – w razie takiej konieczności – gwarantuje każdemu uprawnionemu oddanie głosu w sposób tajny.
14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady.
15. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru lub odwołania członków Zarządu i spraw osobowych. Jeżeli członek Rady zażąda głosowania tajnego w innych sprawach o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów.
16. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada może w sprawach niecierpiących zwłoki podejmować uchwały za pomocą poczty elektronicznej lub w trybie pisemnym.
17. W przypadku uchwał podejmowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Przewodniczący Rady przesyła Członkom Rady za pomocą poczty elektronicznej treść uchwały wraz z instrukcją przeprowadzenia głosowania nad uchwałą. Głosowanie nad uchwałą odbywa się za pomocą wskazanego przez Członka Rady adresu poczty elektronicznej. Głosowanie za pomocą poczty elektronicznej polega na głosowaniu „za” „przeciw” lub „ wstrzymanie się od głosu” otrzymanej przez Przewodniczącego Rady propozycji uchwały Rady .
18. Podjęcie uchwały za pomocą poczty elektronicznej dokumentuje się wydrukiem korespondencji elektronicznej ze zrealizowanego trybu głosowania za pomocą poczty elektronicznej.
19. Głosowanie pisemne przeprowadza się za pomocą pisemnego glosowania nad uchwałą i dokumentuje się poprzez oddanie głosu na piśmie „za” lub „przeciw” lub „ wstrzymaniu się od głosu” na otrzymanej propozycji uchwały Zarządu.
20. Podejmowanie uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie nie jest dopuszczalne w sprawach wyboru czy odwołania Członka Zarządu jak również wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
21. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu:
1) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby,
2) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
22. Rada Izby ustala w drodze uchwały swój regulamin pracy.

„C” Zarząd Izby.

§ 25
1. Zarząd Izby prowadzi sprawy Izby z wyjątkiem spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Izby.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów, zwanych dalej „Członkami Zarządu”. Członkowie Zarządu są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady na okres wspólnej kadencji.
3. Na stanowisko Prezesa Zarządu może być wybrana osoba spoza członków Izby.
4. Osoba wybrana przez Radę Izby na stanowisko Prezesa Zarządu, nie może być jednocześnie członkiem Rady Izby.
5. Osoby wybrane przez Radę Izby na stanowiska Wiceprezesów Zarządu, mogą być jednocześnie członkami Rady Izby, z tym że nie mogą w Radzie Izby, pełnić funkcji Przewodniczącego i /lub Wiceprzewodniczącego.
6. Wybór i odwołanie członków Zarządu jest dokonywane w głosowaniu tajnym. Członek Rady kandydujący do Zarządu Izby na funkcję Wiceprezesa Zarządu lub pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego osoby.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Rade Izby przed upływem kadencji.
8. W umowach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu, Izbę reprezentuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący.
9. Funkcja Prezesa Zarządu może być sprawowana za wynagrodzeniem, którego zasady wypłaty i wysokość ustala Rada Izby.
§ 26
1. Na czele Zarządu Izby stoi Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Izby lub w jego zastępstwie wskazany przez Prezesa Izby jeden z Wiceprezesów.
3. Prezes Zarządu jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się stacjonarnie, zdalnie jaki i przy użyciu komunikacji elektronicznej. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia i głosowania nad uchwałami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (dalej określane również jako zdalne) podejmuje Prezes Zarządu. Do posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 6-13 Statutu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu:
1) Członkowie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
2) inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
§ 28
1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd może w sprawach nie cierpiących zwłoki podejmować uchwały w trybie obiegowym i/lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. W przypadku podejmowania uchwał drogą elektroniczną Prezes Zarządu przesyła członkom Zarządu za pomocą poczty elektronicznej treść uchwały wraz z instrukcją przeprowadzenia głosowania nad uchwałą. Głosowanie nad uchwałą odbywa się za pomocą wskazanego przez Członka Zarządu adresu poczty elektronicznej.
4. Głosowanie w trybie obiegowym/za pomocą poczty elektronicznej polega na głosowaniu „za” lub „przeciw” lub „ wstrzymaniu się od głosu” otrzymanej przez Prezesa Zarządu propozycji uchwały Zarządu. .Podjęcie uchwały za pomocą poczty elektronicznej dokumentuje się wydrukiem korespondencji elektronicznej ze zrealizowanego trybu głosowania otrzymanej za pomocą poczty elektronicznej.
5. Głosowanie pisemne możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich członków Zarządu. Podjęcie uchwały za pomocą pisemnego glosowania dokumentuje się poprzez oddanie głosu na piśmie „za” lub „przeciw” lub „ wstrzymaniu się od głosu” na otrzymanej propozycji uchwały Zarządu.
6. Zasady organizacji pracy Zarządu oraz szczegółowe zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesów Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby.

„D” Komisja Rewizyjna.

§ 29
1. Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola realizacji uchwał Izby,
2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z preliminarzem przychodów i wydatków,
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Izby i członkom Zarządu,
6) wybór biegłego rewidenta.

§ 31
Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

„E” Komisja Rozjemcza.

§ 32
1. Komisja Rozjemcza składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 maja odpowiednie zastosowanie.
2. Członkowie Komisji Rozjemczej nie mogą być członkami innych organów Izby.
3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza

§ 33
1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszenia praw i obowiązków członka Izby oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym, między:
1) członkami Izby,
2) Izbą a jej członkami.
2. Wszczęcie postępowania przed Komisja Rozjemczą następuje na wniosek zainteresowanego.
3. Orzeczenia Komisji Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości decyduje głos Przewodniczącego.
4. Orzeczenia Komisji Rozjemczej przekazywane są zainteresowanym stronom oraz Zarządowi.

§ 34
Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ VI
Struktura organizacyjna

§ 35
1. Do wykonania zadań statutowych i gospodarczych Walne Zgromadzenie może uchwałą utworzyć jednostki wyodrębnione prawnie.
2. Zasady działania tych jednostek oraz ich strukturę określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 36
Dla wykonania zadań gospodarczych Izba może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego.

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka finansowa.

§ 37
1. Podstawą działalności finansowej Izby jest roczny preliminarz przychodów i wydatków.
2. Izba prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Dochody Izby o których mowa w § 16 służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej członków.

§ 38
Do składania oświadczeń w imieniu Izby są upoważnieni:
1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
2) dwaj Wiceprezesi Zarządu – łącznie,

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby.

§ 39
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich przedstawicieli, w pierwszym terminie. W drugim terminie, uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich przedstawicieli.

§ 40
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele przeznacza się majątek Izby.
2. Koszty likwidacji ponosi Izba z własnych środków. W razie braku środków Izby koszty likwidacji pokrywa się ze środków członków Izby.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe.

§ 41
Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu założycieli Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie w dniu 27 czerwca 1997 roku.

§ 42
Przyjęcie Statutu założyciele Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie potwierdzają własnoręcznymi podpisami na Liście Założycieli.

h

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: