KRD IG

Statut

Fotolia_73398887_Subscription_Monthly_XXL

Warszawa, 20.02.2020 r.

Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 11.08.2014 r.
(zmieniono 
§ 18 ust. 2 pkt 15,
w § 18 ust. 2 dodano pkt 16
w § 22 dodano punkt 3)
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 29.07.2016 r.
(zmieniono
 § 20 ust. 2)
Na podstawie postanowienia Sądu Gospodarczego XII wydz. KRS z dnia 20.02.2020 r.
(zmieniono 
§ 6 dodano ust.2, § 8, § 12, § 19 ust. 3, § 20 ust. 1 i 2, § 21 ust. 7, oznaczenie
dotychczasowego 
ust. 2 § 11 jako ust. 3 i dodanie nowego ust. 2 i 4)

STATUT

KRAJOWEJ RADY DROBIARSTWA – IZBY GOSPODARCZEJ

w WARSZAWIE

h

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów państwowych.

§ 2.

 1. Nazwa Izby brzmi: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
 2. Izba ma prawo posługiwania się skrótem nazwy w brzmieniu: KRD – IG.

§ 3.

 1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.
 2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

 1. Izba używa następujących pieczęci:
  1. pieczęć okrągłą z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.
  2. pieczęć adresową z napisem: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
 2. Izba może używać znaku graficznego (logo) zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz Statutu.

ROZDZIAŁ II
Zadania Izby

§ 6.

 1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
  1. przedstawicielstwo i obrona interesów zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych
  2. działanie na rzecz rozwoju drobiarstwa w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,
  3. wyrażanie opinii o stanie rozwoju drobiarstwa, o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania drobiarstwa, występowanie z inicjatywą takich aktów i rozwiązań oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu,
  4. prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
  5. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą,
  6. działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego członków Izby,
  7. promowanie produktów drobiarskich i osiągnięć gospodarczych członków Izby,
  8. prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie drobiarstwa, udzielanie pomocy organizacyjnej i prawno-ekonomicznej w działalności gospodarczej członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw,
  9. organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
  10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym,
  11. wykonywanie innych zadań.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Izby jest według oznaczenia PKD:
  1. 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  2. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  3. 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  4. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  5. 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  6. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  7. 71.2 Badania i analizy techniczne,
  8. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  9. 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
  10. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  11. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  12. 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  13. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  14. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

§ 7.

 1. Izba realizuje swoje zadania statutowe przez:
  1. świadczenia na rzecz członków pomocy, w różnych formach i zakresie, w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych,
  2. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi,
  3. prowadzenie prac i programów hodowlanych, testowanie i dokonywanie ocen wartości użytkowej i jakości drobiu, produktów i przetworów drobiarskich,
  4. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej w tym Centrum Informacji Drobiarskiej,
  5. opracowywanie i wydawanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych Biuletynów Informacyjnych, gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich członków oraz zleconych przez organy administracji rządowej, samorządowej lub inne podmioty,
  6. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego rynku drobiarskiego, opłacalności hodowli, produkcji i przetwórstwa drobiarskiego oraz bezpośrednich kosztów produkcji istotnych dla poszczególnych branż drobiarskich,
  7. prognozowanie kierunków rozwoju hodowli, produkcji i przetwórstwa drobiarskiego oraz wielkości importu dla potrzeb krajowych drobiarstwa i występowanie do organów administracji rządowej z wnioskami w tym zakresie,
  8. prowadzenie zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową oraz delegowanie swoich przedstawicieli do jej organów doradczych,
  9. nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami drobiarskimi dla promowania eksportu produktów i osiągnięć drobiarskich,
  10. udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą i ich organizowanie dla promowania osiągnięć i produktów drobiarskich członków Izby.
  11. współpraca z placówkami naukowymi i szkołami o profilu drobiarskim, ze służbami weterynaryjnymi i sanitarnymi w zakresie profilaktyki drobiarskiej i lecznictwa,
  12. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i upowszechnianie zasad produkcji zdrowej żywności,
  13. współdziałanie z Agencjami rządowymi i bankami w zakresie kredytowania drobiarstwa, udzielanie pomocy członkom Izby w uzyskiwaniu środków na prowadzenie działalności drobiarskiej,
  14. udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej członkom Izby,
  15. utworzenie stałego Sądu Polubownego przy Izbie,
  16. utworzenie przedstawicielstw, oddziałów, sekcji, komisji i innych jednostek oraz zespołów,
  17. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne Izby, w takim zakresie w jakim nie narusza to interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków,
  18. inne formy niezbędne dla realizacji celów statutowych Izby.
 2. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub samorządową Izba jest zobowiązana ubiegać się o zapewnienie jej środków niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo

§ 8.

 1. Członkostwo dzieli się na:
  1. zwyczajne
  2. wspierające
  3. honorowe
  4. stowarzyszone
 2. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w następującym zakresie: fermy drobiarskie (hodowlane, reprodukcyjne, towarowe, produkcji żywca drobiowego i jaj spożywczych), produkcja, przetwórstwo drobiu, produkcja i/lub przetwórstwo jaj, przetwórstwo pierza, wylęg) i mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub związki hodowców i producentów drobiu zrzeszające podmioty wymienione powyżej.
 3. Członkami wspierającymi Izby mogą być osoby prawne i fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową na rzecz drobiarstwa, które identyfikują się z celami Izby Gospodarczej i pragną czynnie ją wspierać.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, które przyczynią się do jej rozwoju jak i do propagowania celów działania Izby Gospodarczej, poprzez wieloletnią pracę w organach oraz komisjach izby lub w  przypadku innego istotnego zaangażowania się w  sprawy Izby Gospodarczej.
 5. Członkami stowarzyszonymi mogą być podmioty i osoby mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i które prowadzą działalność wymienioną w  ust. 2 i 3 powyżej lub identyfikują się z celami Izby Gospodarczej.
 6. Uchwały o nadanie członkostwa podejmuje Zarząd.

§ 9.

 1. Nabycie członkostwa Izby przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu Izby.
 2. Nabycie członkostwa Izby przez inne podmioty następuje w drodze złożenia pisemnej deklaracji i podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Izby.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, składający deklarację ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 30 dni od daty otrzymania odmownej uchwały Zarządu.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Izby jest ostateczna.

§ 10.

 1. Utrata członkostwa w Izbie następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków, podjętej na wniosek członka lub z urzędu w przypadku:
  1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Statutu,
  2. niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. naruszenie zasad etyki i rzetelności w obrocie.
 2. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust. 1. pkt. 2) następuje po uprzednim wezwaniu członka do zapłacenia składek i bezskutecznym upływie zakreślonego w wezwaniu terminu do ich uregulowania.
 3. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust.1.pkt.3) następuje po rozpatrzeniu sprawy i wydaniu orzeczenia o skreśleniu przez Komisję Rozjemczą.
 4. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy do Walnego Zgromadzenia.
 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie skreślenie z listy członków lub uchylenia uchwały Zarządu o skreśleniu jest ostateczna.
 6. Za datę ustania członkostwa w Izbie przyjmuje się datę uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków.

§ 11.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
  2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
  3. korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,
  4. otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. czynnego prawa wyborczego do organów Izby,
  2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
  3. korzystania ze świadczeń i pomocy Izby,
  4. otrzymywania pełnej informacji o pracach i programach Izby,
  5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.
 3. Członkowie honorowi mają prawo do uczestniczenia w działalności organów Izby, poprzez wyrażanie swych opinii.
 4. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do:
  1. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby w charakterze obserwatora na podstawie pisemnych zaproszeń Zarządu Izby,
  2. prezentacji prowadzonej przez siebie działalności w trakcie obrad organów Izby w zakresie oraz na warunkach uprzednio uzgodnionych z Zarządem Izby,
  3. otrzymania informacji o pracach i programie Izby,
  4. udziału w pracach działających przy Izbie jednostek organizacyjnych (komisji) na podstawie pisemnych zaproszeń Zarządu Izby.

§ 12.

Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1-4 Statutu członkowie zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, a także uchwał organów Izby,
 2. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
 3. terminowego płacenia składek członkowskich,
 4. brania czynnego udziału w pracach Izby,
 5. dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym.

§ 13.

 1. Członkowie, których przedmiotem działalności gospodarczej jest hodowla, produkcja i przetwórstwo drobiarskie, będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby przez organy upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.
 2. Członkowie Izby, których przedmiotem działalności gospodarczej jest hodowla, produkcja i przetwórstwo drobiarskie, nieposiadający osobowości prawnej, wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby przez osoby upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika.
 3. Indywidualni hodowcy i producenci drobiu oraz jaj zrzeszeni w organizacjach drobiarskich o zasięgu regionalnym lub krajowym, wykonują swoje prawa i obowiązki członków Izby przez organy tych organizacji upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub pełnomocnika tych organizacji.
 4. Indywidualni hodowcy i producenci drobiu i jaj niezrzeszeni w organizacjach, o których mowa w ust. 3 wykonują swoje prawa i obowiązki członków Izby osobiście lub przez pełnomocnika.
 5. Organizacje drobiarskie oraz związki zrzeszające organizacje drobiarskie, o których mowa w ust. 3 realizują swoje członkostwo w Izbie wyłącznie w imieniu własnym, w zakresie prowadzonej na własny rachunek działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rzecz drobiarstwa.
 6. Do członków Izby prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową na rzecz drobiarstwa mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1, 2 i 5.

§ 14.

 1. 1. Zasady ustalania składek członkowskich na okres kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Na podstawie zasad przyjętych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ustali wysokość składek na okres każdego roku kalendarzowego.
 2. Składki członkowskie płatne są półrocznie z góry, w terminie do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku kalendarzowego, gotówką w kasie Izby lub przelewem na konto bankowe Izby.
 3. Niepłacenie składek powoduje utratę członkostwa Izby w trybie określonym w § 10.

§ 15.

Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

ROZDZIAŁ IV
Fundusze

§ 16.

Dochody Izby składają się z:

 1. składek członkowskich,
 2. wpływów z własnej działalności gospodarczej oraz z dochodów majątku Izby,
 3. subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
 4. dotacji celowych,
 5. środków przekazanych na realizację zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową,
 6. innych wpływów.

ROZDZIAŁ V
Organy Izby

§ 17.

 1. Organami Izby są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Rozjemcza
 2. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Tryb wyborów określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
 3. Kadencja Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej trwa cztery lata.
 4. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków.
 5. Walne Zgromadzenie w zależności od potrzeb określa zasady wynagradzania oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach Zarządu Izby oraz pozostałych organów.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
  2. ustania członkostwa w Izbie lub odwołanie przedstawicielstwa,
  3. śmierci członka lub utraty bytu prawnego,
  4. upadłości przedsiębiorstwa,
  5. zmiany miejsca pracy przez członka organu Izby.
 7. Z ważnych przyczyn, w czasie trwania kadencji, poszczególni członkowie organów Izby mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby następuje w formie uchwały tego organu.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby i powstanie z tego tytułu wakatu, organom Izby przysługuje prawo uzupełnienia jego składu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków tego organu.

„A”. Walne Zgromadzenie

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie i zmiana Statutu Izby,
  2. decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Izby w razie jej rozwiązania,
  3. wybór organów Izby i Prezesa Zarządu,
  4. odwoływanie członków organów Izby w czasie trwania kadencji,
  5. zatwierdzanie programu działalności Izby oraz rocznych preliminarzy przychodów i wydatków,
  6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz działalności organów Izby,
  7. udzielanie absolutorium Zarządowi,
  8. powoływanie przedstawicielstw, sekcji i oddziałów,
  9. decydowanie w sprawie powołania stałego Sądu Polubownego przy Izbie oraz zatwierdzanie Listy Arbitrów,
  10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz ordynacji wyborczej do organów Izby,
  11. zatwierdzanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej oraz procedury postępowania przed Sądem Polubownym,
  12. decydowanie w sprawie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
  13. określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich,
  14. ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotów kosztów uczestnictwa w pracach Zarządu i pozostałych organach Izby,
  15. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej kwoty 2 500 000 zł, (słownie: dwa i pół miliona złotych), które nie zostały przewidziane w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie rocznych preliminarzach przychodów i wydatków
  16. decydowanie o nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu majątku nieruchomego Izby oraz o udziale Izby w spółkach prawa handlowego i cywilnego.

§ 19.

 1. 1. Walne Zgromadzenie zbiera się raz do roku.
 2. Zarząd Izby z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Izby zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Występujący o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest podać porządek jego obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 4 litera a) Statutu członkowie Izby winni być powiadomieni o terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż 14 dni przed datą jego posiedzenia.

§ 20.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 4 litera a) Statutu w Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby lub ich przedstawiciele. Postanowienia § 13 Statutu mają odpowiednie zastosowanie.
 2. Każdy członek Izby, który ma czynne i bierne prawo wyborcze lub jego przedstawiciel dysponuje ilością głosów w zależności od wysokości wpłacanej składki członkowskiej. Za każdy 1000 zł. (jeden tysiąc) wpłaconej składki przysługuje 1 głos. Członkowie KRD-IG wpłacający składkę członkowską w wysokości do 1000 zł. dysponują jednym głosem, wpłacający składkę od 1001 do 2000 zł. dysponują dwoma głosami, itd.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także wyborów do organów Izby.

§ 21.

 1. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Izby zapadają z zachowaniem postanowień Rozdziału VIII Statutu.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru do organów Izby i odwołania członków tych organów, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
 5. Głosowanie tajne zarządza się także w przypadku kiedy wniosek taki złoży co najmniej 1/3 przedstawicieli członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
 6. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują jego Przewodniczący i Sekretarz.
 7. Każdy z członków, który ma czynne i bierne prawo wyborcze ma prawo do otrzymania protokołu lub wyciągu z protokołu Walnego Zgromadzenia.
 8. Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia obejmujący treść podjętych na Zgromadzeniu uchwał podpisuje Prezes Zarządu Izby, Wiceprezes albo działający w jego imieniu członek Zarządu.

„B” Zarząd.

§ 22.

 1. Zarząd Izby składa się z siedmiu do trzynastu członków, w tym:
  1. Prezesa,
  2. jednego do trzech V-ce Prezesów,
  3. pięciu do dziewięciu członków Zarządu,
 2. Wszyscy Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej kadencji, przez Walne Zgromadzenie, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa(-ów) w liczbie od jednego do trzech.

§ 23.

Zarząd jest władzą wykonawczą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Izby.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej preliminarza przychodów i wydatków,
 2. zarządzanie majątkiem Izby,
 3. powoływanie komisji i ciał doradczych oraz innych jednostek organizacyjnych Izby nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 4. desygnowanie przedstawicieli Izby do władz spółek i fundacji w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest ich fundatorem,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Izbie,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. ustalanie wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach Zarządu i innych organów Izby,
 8. ustalanie Listy Arbitrów stałego Sądu Polubownego przy Izbie,
 9. organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby oraz ich posiedzeń,
 10. zwoływanie posiedzeń organów Izby,
 11. zatwierdzanie regulaminów jednostek organizacyjnych Izby,
 12. zapewnienie realizacji decyzji organów Izby,
 13. podejmowanie decyzji w sprawach organizacji i uczestnictwa w wystawach, targach, giełdach oraz desygnowania przedstawicieli do prac w organach doradczych i opiniodawczych organów administracji państwowej i samorządowej,
 14. inne nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Izby.
 15. W przypadku nieprzewidzianych wydatków koniecznych do sfinansowania uzasadnionych potrzeb Izby, Zarząd Izby jednomyślną decyzją- przy obecności co najmniej ¾ członków Zarządu- może nałożyć na członków zwyczajnych dodatkową składkę.

§ 25.

 1. 1. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 2. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.
 3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Może powierzyć na czas określony przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Wiceprezesowi.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami biura Izby oraz pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 26.

 1. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić każdy jego członek, podając porządek jego posiedzenia.
 3. Posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku jego obrad nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.

§ 27.

 1. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.
 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa przewodniczącego posiedzeniu Zarządu.

„C” Komisja Rewizyjna.

§ 28.

 1. Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 mają odpowiednie zastosowanie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał Izby,
 2. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
 3. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z preliminarzem przychodów i wydatków,
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 6. wybór biegłego rewidenta.

§ 30.

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

„D” Komisja Rozjemcza.

§ 31.

 1. 1. Komisja Rozjemcza składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Postanowienia § 21 maja odpowiednie zastosowanie.
 2. Członkowie Komisji Rozjemczej nie mogą być członkami innych organów Izby.
 3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza

§ 32.

 1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszenia praw i obowiązków członka Izby oraz zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym, między:
  1. członkami Izby,
  2. Izbą a jej członkami.
 2. Wszczęcie postępowania przed Komisja Rozjemczą następuje na wniosek zainteresowanego.
 3. Orzeczenia Komisji Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Orzeczenia Komisji Rozjemczej przekazywane są zainteresowanym stronom oraz Zarządowi.

§ 33.

Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ VI
Struktura organizacyjna

§ 34.

 1. Do wykonania zadań statutowych i gospodarczych Walne Zgromadzenie może uchwałą utworzyć jednostki wyodrębnione prawnie.
 2. Zasady działania tych jednostek oraz ich strukturę określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 35.

Dla wykonania zadań gospodarczych Izba może tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego.

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka finansowa.

§ 36.

 1. Podstawą działalności finansowej Izby jest roczny preliminarz przychodów i wydatków.
 2. Izba prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 3. Dochody Izby o których mowa w § 16 służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej członków.

§ 37.

Do składania oświadczeń w imieniu Izby są upoważnieni:

 1. Prezes i Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
 2. dwaj członkowie Zarządu – łącznie,
 3. Dyrektor Generalny KRD-IG i jeden Członek Zarządu – łącznie,
 4. pełnomocnicy.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby.

§ 38.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich przedstawicieli, w pierwszym terminie. W drugim terminie, uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich przedstawicieli.

§ 39.

 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele przeznacza się majątek Izby.
 2. Koszty likwidacji ponosi Izba z własnych środków. W razie braku środków Izby koszty likwidacji pokrywa się ze środków członków Izby.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe.

§ 40.

Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu założycieli Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie w dniu 27 czerwca 1997 roku.

§ 41.

Przyjęcie Statutu założyciele Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie potwierdzają własnoręcznymi podpisami na Liście Założycieli.

Wyszukiwarka: