KRD IG

Rynek drobiu w Polsce w liczbach

Rynek drobiu w liczbach

Pamiętaj, że w 2021 roku mięso drobiowe było najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie

 

Kluczowe

  • Polska jest od lat numerem 1. wśród producentów mięsa drobiowego w UE
  • Polskie zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego są obecnie uznawane za jedne z najnowocześniejszych w UE, a konkurencyjność polskiej branży drobiarskiej w relacji do innych państw UE systematycznie rośnie
  • Polska jest drugim eksporterem mięsa drobiowego w handlu wewnątrzunijnym
  • Ok. 20 % unijnej produkcji mięsa i podrobów drobiowych należało do Polski
  • Ponad 1,6 mln ton wyniósł wolumen eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski
  • Blisko 3,2 mld euro to wartość eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski
  • 63% wolumenu eksportu mięsa drobiowego trafiło na rynek unijny

Rynek mięsa drobiowego – Raport Banku BGŻ BNP Paribas oraz Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej

Od kilku lat obserwowany jest stały wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce. W okresie I-II 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 4,1% r/r wobec wzrostu o 15,6% w analogicznym okresie 2019 r.

W latach 2014-2017 zwiększyła się o prawie 30 proc. i w 2017 roku Polska była odpowiedzialna za 16 proc. unijnej produkcji drobiu. W 2016 r. po raz pierwszy w historii eksport mięsa i podrobów drobiowych z naszego kraju przekroczył 1 mln t, a w sierpniu 2017 roku liczba wstawień kurcząt brojlerów osiągnęła wartość 100 mln sztuk w ciągu jednego miesiąca – wynika z raportu „Rynek mięsa drobiowego”, przygotowanego przez ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas oraz Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG). Link do przedmiotowego linku znajdą Państwo poniżej :

https://media.bnpparibas.pl/pr/393674/rynek-miesa-drobiowego-znamy-juz-najnowszy-raport-banku-bgz-bnp-pariba

„Polski sektor drobiarski – dotychczasowy rozwój i perspektywy”

Raport autorstwa dr hab. Grzegorza Dybowskiego, profesora IERiGŻ-PIB.

Polska jest dziś liderem w produkcji drobiu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej i jednym z największych eksporterów mięsa drobiowego. Raport rozpoczyna się od przedstawienia historii rozwoju polskiej branży drobiarskiej od lat 70-tych XX wieku poprzez zmiany gospodarcze, które zaszły w latach 90-tych, następnie wstąpienie w struktury UE, aż do obecnej sytuacji. Obecnie nasza produkcja wynosi prawie 2,4 milionów ton, a eksport 909 tysięcy ton. W 2015 roku całkowite przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 11,5 mld zł. i były o 0.6% wyższe niż przed rokiem.

Raport ten to szczegółowa analiza czynników, które wpłynęły na rozwój polskiego rynku drobiarskiego i doprowadziły do jego znakomitej kondycji. W publikacji znaleźć można dane o konkurencji w branży drobiarskiej, informacje o jej strukturze, zatrudnieniu, dywersyfikacji rynków zbytu oraz analizę SWOT polskiego rynku drobiu. To także cenne źródło wiedzy o kierunkach, w których w najbliższych latach podążać będzie przemysł drobiarski. Zawiera także wskazówki pomagając zrozumieć, jak można osiągnąć sukces na tym rynku.

Raport „Produkcja gęsi na rynku węgierskim i niemieckim, popyt na gęsinę na rynku niemieckim”

Raport przygotowany dla Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej przez Małgorzatę Leszczyńską, recenzja: Eugeniusz Wencek

Międzynarodowy handel gęśmi koncentruje się w Europie, a Polska i Węgry notują najwyższy na świecie poziom eksportu tego mięsa. Głównym importerem gęsiny są Niemcy i to właśnie na tym rynku najbardziej konkurują ze sobą polscy i węgierscy hodowcy. W chwili obecnej dzięki stabilnym, wypracowywanym przez lata i opartym na tradycji relacjom handlowym nasz kraj jest najważniejszym dostawcą tego mięsa na rynek niemiecki. Nasza przewaga konkurencyjna bazuje na rdzennie polskiej rasie gęsi – gęsi białej kołudzkiej, znanej jako Młoda Polska Gęś Owsiana. Nie tylko to decyduje jednak o sukcesie. Utrzymanie wiodącej pozycji w dostawach gęsiny na rynek niemiecki jest dla Polski kluczowe w kontekście utrzymania kondycji branży, stąd konieczne jest dokładne poznanie sytuacji popytowej u naszego zachodniego sąsiada. Niniejszy raport pomaga zrozumieć niemieckiego klienta i jego oczekiwania. Znaleźć w nim można informacje o profilu niemieckiego konsumenta gęsiny, jego upodobaniach smakowych i o tym, czy są one ważniejsze od aspektów zdrowotnych. Można się z niego dowiedzieć, czy woli on mięso świeże, czy mrożone, jak zmienia się poziom spożycia gęsi w zależności od pory roku i jak na popyt wpływa cena oraz warunki hodowlane. Zapoznanie się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z pewnością pozwoli utrzymać polskim hodowcom wiodącą pozycję na rynku niemieckim.

„Aktualny stan prawny i przewidywane zmiany w znakowaniu produktów mięsnych”

Prezentacja prof. Stanisława Gwiazdy, Toruń, 26 października 2016.

W prezentacji znaleźć można informacje związane z europejskimi i polskimi przepisami dotyczącymi mięsa i produktów mięsnych, dodatków do nich czy dozwolonych sposobach informowania o ich składzie. To bogate źródło danych o nowych i zaktualizowanych przepisach, które wyznaczają standardy dotyczące znakowania i opisywania żywności. W prezentacji znajdziemy dane o aktach prawnych regulujących między innymi zawartość białka, soli, tłuszczu, węglowodanów, wody i GMO w mięsie oraz rybach. Zawartość publikacji to także wykaz materiałów pomagających w interpretacji, lepszym zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu rozporządzeń europejskich dotyczących mięs i produktów mięsnych.

„Zagrożenia w drobiu. Badanie opinii o mięsie drobiowym”

Raport przygotowany przez TNS Polska.

Myśląc o zagrożeniach związanych z drobiem najczęściej wymieniamy, w kolejności od najistotniejszego, obecność antybiotyków w mięsie (54% – 61%), obecność hormonów oraz karmienie paszami GMO. Rzadziej pojawiają się w wypowiedziach obawy o obecność modyfikowanych genów z paszy w samych zwierzętach. Z niniejszego raportu dowiemy się, czy powyższe zagrożenia wpływają na decyzje zakupowe Polaków, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Znajdziemy tu analizy skorelowane z danymi o zwyczajach zakupowych Polaków, wiekiem konsumentów, ich wykształceniem, zarobkach oraz tym, czy mają dzieci. Dowiemy się, które grupy kierują się w trakcie zakupów aspektami zdrowotnymi, a dla których ważniejsza jest cena lub łatwość przygotowania mięsa. Raport jest kompletną analizą podsumowującą stan naszej wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń związanych z hodowlą drobiu i szczegółowym wykazem barier ograniczających konsumpcję tego mięsa w Polsce.

Podsumowanie kampanii „Nowa jakość w drobiarstwie”

Kampania prowadzona była przez 3 lata, od 2012 do 2014 roku, na terenie Polski i Niemiec. Jej celem było kształtowanie wiedzy na temat zasad produkcji mięsa drobiowego bezpiecznych dla konsumenta. Akcję kierowano także do wytwórców i producentów. Główną ideę stanowiło zachęcanie do przestrzegania zasad produkcji zgodnych z prawem żywnościowym oraz kontrolowanie wytwórców i producentów, a przede wszystkim samych produktów (ptaków – żywca i mięsa) na każdym etapie produkcji, aż do pozyskania produktu finalnego. W publikacji znajduje się szczegółowy opis działań, które zostały podjęte w ramach kampanii. Są to między innymi relacje z gal QAFP w Polsce i w Niemczech, podsumowanie konferencji prasowych, seminariów i spotkań informacyjnych dla dziennikarzy oraz przedstawicieli branży, jak również opis kampanii promocyjnych prowadzonych w mediach.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: