KRD IG

Polityka Prywatności

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (00-043), przy ul. Czackiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137822.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

§ 2 Źródło danych osobowych, rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w tym także podczas korzystania z quiz dostępnego na stronie internetowej lub w związku z zawarciem umowy lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z nami, którym przekazałeś swoje dane, czy też w związku ze stosunkiem członkostwa u Administratora lub pracy w organach i  innych strukturach organizacyjnych Administratora.
 2. Do katalogu przetwarzanych przez Administratora danych osobowych należą: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, PESEL, data i miejsce urodzenia, nr NIP, numer rachunku bankowego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 4. a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktowania się z Tobą w ramach wykonywanej oceny wartości użytkowej drobiu, wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, zamiaru zawarcia umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, ubiegania się o członkowstwo i wykonywania prawa i obowiązków członka oraz kandydowania i udziału w pracach struktur wewnętrznych i organizacyjnych występujących u Administratora.
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, również wtedy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacją należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności,
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 5. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym i współpracującym z Administratorem na podstawie umów zwieranych w realizacji działań Administratora oraz/i świadczenia usług w tym także usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją działań Administratora), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą/posiadania statusu członka Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie, a także w okresie współpracy ze strukturami organizacyjnymi Administratora po zakończeniu umowy/utraty statusu członka/ wygaśnięcia mandatu w organach lub osoby współpracującej w ramach struktur organizacyjnych Administratora w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy/uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy/utraty statusu członka.
 7. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 3 Prawa osób których dane dotyczą

 1. Masz następujące uprawnienia
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 2. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem krd-ig@krd-ig.com.pl lub adresem korespondencyjnym: Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.
 3. Swoje prawa możesz realizować:
  1. w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  5. w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 4. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem/wykonania praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Krajowej Radzie Drobiarstwa – Izbie Gospodarczej w Warszawie lub pracy na rzecz wewnętrznych struktur organizacyjnych występujących u Administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§ 4 Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Strona internetowa www.krd-ig.com.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 3. Cookies pozwalają:
  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej,
  2. dostosować zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji,
  3. tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  4. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej,
  5. korzystać z narzędzi marketingowych,
  6. kierować spersonalizowane reklamy.
 4. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: