KRD IG
18 lutego 2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO MIĘSA DROBIOWEGO PN. „DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM” NA RYNKACH CHIN, HONGKONGU I JAPONII

Warszawa, 18 lutego 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE 2-LETNIEGO PROGRAMU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO DOTYCZĄCEGO MIĘSA DROBIOWEGO PN. „DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM” NA RYNKACH CHIN, HONGKONGU 
I JAPONII

 

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który wdroży w/w Program informacyjno- promocyjny.

Budżet przewidziany na realizację Programu wynosi 2.687.568,45 EUR brutto.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie przepisów:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.Urz.UE L 317 z 4.11.2014),
 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)  2015/1829 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015) oraz 
 • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015).

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Ofertę należy dostarczyć na adres:

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

pok. 401

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2020 r., o godz. 10.00

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: opis Programu, szczegółowa tabela budżetowa, wzór formularza ofertowego, lista kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU), stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Osobą dedykowaną do kontaktu z Oferentami jest p. Marta Kędel. Ewentualne pytania do treści dokumentów udostępnionych w postępowaniu przetargowym należy kierować drogą mailową na adres: m.kedel@krd-ig.pl 

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dn. 18 lutego 2020 r.

Zaproszenie dn. 18 lutego 2020 r. zamieszczone zostało na stronie www.krd-ig.com.pl pod zakładką AKTUALOŚCI i OGŁOSZENIA.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania Ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa drobiowego pn. „Drób z europejskim paszportem” („Poultry with European passport”) na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii –> Kliknij, aby pobrać
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa drobiowego pn. „Drób z europejskim paszportem” („Poultry with European passport”) na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii –> Kliknij, aby pobrać
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa drobiowego pn. „Drób z europejskim paszportem” („Poultry with European passport”) na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii –> Kliknij, aby pobrać
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowa tabela budżetowa Programu –> Kliknij, aby pobrać
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Logo Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej –> Kliknij, aby pobrać
 4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego –> Kliknij, aby pobrać
 5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt Istotnych Postanowień Umowy (IPU) –> Kliknij, aby pobrać
 6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie kosztów kwalifikowanych programów prostych –> Kliknij, aby pobrać
 7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Tabela oceny ofert –> Kliknij, aby pobrać

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

dotyczące składania ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego mięsa drobiowego
pn. „DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM” na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii

13.03.2020

PYTANIE NR 1 OFERENTA z dnia 12.03.2020

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju zwracam się z pytaniem czy Zamawiający może dopuścić jako drugą i alternatywną formę złożenia oferty – również złożenie oferty w postaci elektronicznej, oczywiście z zachowaniem zasady, że oferta taka zostanie podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

Zwracam uwagę na fakt, że na dzisiejszej konferencji prasowej https://wyborcza.pl/7,155287,25782247,konferencja-rzadu-w-sprawie-epidemii-koronawirusa.html rząd poprosił przedsiębiorców o możliwe wdrożenie pracy zdalnej. Jednocześnie w świetle obowiązujących przepisów prawa podpis kwalifikowalny jest równoważny podpisowi elektronicznemu, więc ofertę złożoną w formie elektronicznej i prawidłowo podpisaną można uznać za wiążącą na równi ze złożonym i podpisanym oryginałem.

W przypadku wyrażenia takiej zgody prosimy o podanie adresu email na który należy przesłać ofertę / bądź link do ściągnięcia zahasłowanego pliku ZIP z ofertą – zależnie od Państwa finalnych wytycznych.


Uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wysoką kwotę zamówienia, jak również brak pewności, że oferta przesłana za pomocą poczty elektronicznej będzie należycie zabezpieczona, jedyną formą przedłożenia oferty jest złożenie jej w formie przewidzianej w SIWZ (strona 12., MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT PROGRAMU).

Treść Pytania wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego —>Kliknij, aby pobrać

———————————————————————————————————————————————————————–

 Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego
dotyczące składania ofert na wdrożenie 2-letniego programu informacyjno-promocyjnego mięsa drobiowego
pn. „DRÓB Z EUROPEJSKIM PASZPORTEM” na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii

27.02.2020

PYTANIE NR 1 OFERENTA z dnia 25.02.2020

W pkt 11 Zamawiający wskazał wadium w wysokości 277.930 PLN. Jednocześnie kwota wskazana słownie brzmi: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych.

Prosimy o wyjaśnienie jaka powinna być finalnie kwota wadium – wskazana słownie czy też liczbowo?


Finalna kwota wadium to kwota wskazana liczbowo 277.930 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

Treść Pytania wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego —>Kliknij, aby pobrać

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego mięsa drobiowego pn. „Drób z europejskim paszportem” („Poultry with European passport”) na rynkach Chin, Hongkongu i Japonii (uwzględniający powyższe zmiany zaznaczone w dokumencie na żółto)–> Kliknij, aby pobrać
Pozostałe
Aktualności
Ograniczenia importowe
23 lutego 2021

Ograniczenia importowe...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
18 lutego 2021

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
26 lutego 2021

Oświadczenie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej dotyczą...

Czytaj
Informacje na temat wirusa grypy ptaków podtypu H5N8
23 lutego 2021

Informacje na temat wirusa grypy pt...

Czytaj
24 ognisko grypy ptaków w 2021 roku
18 lutego 2021

24 ognisko grypy ptaków w 2021 rok...

Czytaj
22 i 23 ognisko grypy ptaków w 2021r.
16 lutego 2021

22 i 23 ognisko grypy ptaków w 202...

Czytaj
Wystartował projekt NETPOULSAFE programu Horyzont 2020: europejska sieć wzmacniająca przestrzeganie zasad bioasekuracji przez podmioty branży drobiarskiej
16 lutego 2021

Wystartował projekt NETPOULSAFE pr...

Czytaj
15 lutego 2021

20 i 21 ognisko HPAI w 2021 r. potwierdzone w Polsce...

Czytaj
15 lutego 2021

Uwagi Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej do projektu Planu St...

Czytaj

Wyszukiwarka: