KRD IG
20 maja 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „OCHRONA WIZERUNKU POLSKIEGO SEKTORA DROBIARSKIEGO NA RYNKU KRAJOWYM” WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PRZEZ NIEZALEŻNY PODMIOT: BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU (ZADANIA)

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot: badania efektywności projektu (zadania).

Termin składania ofert upływa 2 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

Treść Zaproszenia (pdf.) —> kliknij, aby pobrać

Załączniki (1-5) (pdf.) —> kliknij, aby pobrać

Załączniki (1-5) do Zapytania ofertowego dostępne są także w formie edytowalnej w biurze KRD-IG. Mogą Państwo poprosić o przesłanie wersji edytowalnej Załączników wysyłając prośbę mailem na adres m.kedel@krd-ig.pl


16.06.2021 r.

WYDŁUŻENIE TERMINU II ETAPU POSTĘPOWANIA i TERMINU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WYKONAWCY

Powołując się na treść Zapytania ofertowego w części dotyczącej: PODSTAWA PRAWNA I ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY, pkt. 6. (str.8), który brzmi: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn lub wydłużenia terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów.” – uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza wydłuża termin przeprowadzenia II ETAPU POSTĘPOWANIA i tym samym termin wyboru najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy.

Wobec powyższego HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA, WYBÓR I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY od części: Przeprowadzenie ETAPU II POSTĘPOWANIA – spotkania Komisji Oceniającej z Oferentami, którzy zakwalifikowali się do II etapu postępowania przyjmuje następujące terminy:

TERMINDZIAŁANIE
14-24.06.2021 r.Przeprowadzenie ETAPU II POSTĘPOWANIA – spotkania Komisji Oceniającej z Oferentami, którzy zakwalifikowali się do II etapu postępowania.
25.06.2021 r.
do godz. 16.00
Wybór najkorzystniejszej oferty – Wykonawcy.

Ogłoszenie wyników postępowania na realizację projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot: badania efektywności projektu (zadania).

Poinformowanie Oferentów drogą elektroniczną (e-mail) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

26.05.2021
Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym’’ wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania).

Pytania Oferenta z dnia 25.05.2021 i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 26.05.2021:

PYTANIE 1 OFERENTA z dnia 25.05.2021.
Która z wymienionych w briefie grup docelowych jest dla KRD najistotniejsza? Czy są tutaj ustalone jakieś proporcje do komunikacji?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Każda grupa docelowa wymieniona w briefie jest istotna z punktu realizacji przedmiotowego projektu. Na etapie Zapytania ofertowego nie zostały ustalone proporcje do komunikacji.

PYTANIE 2 OFERENTA z dnia 25.05.2021.
Czy KRD dysponuje własnymi, wewnętrznymi analizami i opracowaniami, które mogą być pomocne w kampanii? Czy agencja je otrzyma?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Analiza bieżącej sytuacji i dostosowanie do niej proponowanej komunikacji jest jednym z kryteriów oceny i jej przeprowadzenie należy do Oferenta.

PYTANIE 3 OFERENTA z dnia 25.05.2021.
Zasady współpracy z kancelarią prawną. Jaka jest przewidywana rola agencji w tym obszarze?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Działania Oferenta w ramach prowadzenia biura prasowego muszą być synergiczne z pracą Kancelarii. Współpraca Oferenta w tym obszarze to m.in.: kwalifikowanie zagadnień do analizy Kancelarii lub ewentualnych postępowań w uzgodnieniu z Zamawiającym, kierowanie do Kancelarii zagadnień do opiniowania (analizy), stały kontakt z Kancelarią i koordynacja prac wykonywanych przez Kancelarię (także w przypadku najbardziej rażących naruszeń wizerunku branży drobiarskiej) itp.

PYTANIE 4 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Czy KRD rekomenduje ekspertów do wykorzystania w ramach kampanii? Czy oczekuje wykorzystania wskazanych przez siebie ekspertów?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Rekomendacja ekspertów do wykorzystania w ramach projektu (zadania) leży po stronie Oferenta. Akceptacja zarekomendowanych przez Oferenta ekspertów leży po stronie Zamawiającego.

PYTANIE 5 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Aktualizacja, rozwój i promocja serwisu internetowego – czy chodzi o serwis https://krd-ig.com.pl/?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
To działanie dotyczy strony będącej „parasolem” wiedzy na temat drobiu. Mowa tutaj o stronie www.dobrydrob.pl

PYTANIE 6 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Materiały informacyjne konieczne do realizacji zadania – czy KRD dysponuje materiałami źródłowymi lub materiałami z poprzednich kampanii i podzieli się nimi z agencją? Czy przewidziane jest tworzenie contentu, czy również zaprojektowanie / odświeżenie identyfikacji wizualnej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Materiały informacyjne konieczne do realizacji projektu (zadania) wytworzone zostaną w trakcie jego realizacji, w porozumieniu z Zamawiającym (oraz w razie potrzeby z podmiotem prawnym). Działanie to obejmuje tworzenie contentu, identyfikacji wizualnej oraz produkcję.

PYTANIE 7 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Prowadzenie biura prasowego obejmuje identyfikację i reagowanie na kryzysy w mediach w trybie 24/7. Jaki jest oczekiwany czas reakcji w tym przypadku?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Oczekiwany czas reakcji w ciągu dnia (8:00-17:00) – natychmiast po podjęciu informacji, nie później niż do 3 godzin. W godzinach wieczorno-nocnych natychmiast po podjęciu informacji, nie później niż do  8:30 rano następnego dnia.

PYTANIE 8 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Czy KRD dysponuje plikiem excel ze wzorem kosztorysu projektu? (nie ma go w załącznikach)
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Tak. KRD-IG dysponuje plikiem Excel z maksymalnym kosztorysem projektu (zadania). Znajdziecie go Państwo w załączeniu.

PYTANIE 9 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Pytanie odnośnie punktu pierwszego z budżetu projektu. Jaki obszar wchodzi w skład Kampanii informacyjno-promocyjnej? Czy budżet obejmuje organiczną działalność w mediach społecznościowych i aktywacje influencerskie?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO dnia 26.05.2021:
Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 3. Zapytania ofertowego (pozycja: ZAŁOŻENIA PROJEKTU, pkt. 1. Ogólnopolska kampania informacyjno – promocyjna dotycząca jakości oraz bezpieczeństwa polskiego mięsa drobiowego w Internecie skierowana do konsumentów oraz liderów opinii). Jest tam zapis: „Ważnym aspektem kampanii informacyjno – promocyjnej będą także działania edukacyjne oraz współpraca z influencerami i ekspertami w ich kanałach w mediach społecznościowych.”

PYTANIE 10 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Pytanie odnośnie punktu pierwszego z budżetu projektu. Czy kwota 48000 PLN stanowi całość budżetu mediowego w tym fee agencyjne na działania całoroczne?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
W ramach Zapytania ofertowego (str. 6.) Zamawiający przedstawił maksymalny budżet projektu, który obejmuje wskazane w Zapytaniu pozycje kosztowe przypisane do poszczególnych działań. Zamawiający, w pozycji BUDŻET PROJEKTU wskazał również, że w maksymalny budżet projektu (zadania) włącza się Wynagrodzenie Wykonawcy.

Łączna kwota budżetu w wysokości 48 0000,00 PLN, wskazana w Zapytaniu ofertowym, przewidziana na działanie „Kampania na portalu społecznościowym Twitter, skierowana do grup docelowych, w tym ekspertów branży drobiarskiej i decydentów” stanowi całość budżetu w ramach tego działania.

Zamawiający w ramach wskazanego maksymalnego budżetu projektu zastrzegł także, że: „KRD-IG zastrzega sobie na etapie podpisania umowy możliwość odchyleń o nie więcej niż 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów objętych zmianą, przy założeniu, że całkowita kwota realizacji projektu (zadania) nie przekroczy łącznego budżetu 577 232,00 PLN brutto.”

PYTANIE 11 OFERENTA z dnia 25.05.2021:
Pytanie odnośnie punktu szóstego z budżetu projektu. Czy kwota 44000 PLN zawiera również budżet na pozycjonowanie strony WWW?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 26.05.2021:
Tak. Łączna kwota budżetu w wysokości 44 0000,00 PLN, wskazana w Zapytaniu ofertowym, przewidziana na działanie „6.1. Aktualizacja, rozwój i promocja (w tym pozycjonowanie) serwisu internetowego”, jak wynika z samej treści tego działania, obejmuje pozycjonowanie, wspomnianej w odpowiedzi na pytanie 5., strony www.dobrydrob.pl  


Pytania Oferenta z 25.05.2021 i odpowiedzi Zamawiającego z 26.05.2021 —> kliknij, aby pobrać
Kalkulacja do Zapytania ofertowego Ochrona 2021 PR —> kliknij, aby pobrać


27.05.2021
Pytanie Oferenta z dnia 26.05.2021 i odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.05.2021

PYTANIE 1 OFERENTA z dnia 26.05.2021.
Proszę jeszcze o sprecyzowanie, czy KRD zaakceptuje ofertę z podpisami elektronicznymi? Tj. chcemy pominąć drukowanie, podpisywanie ręczne i skanowanie dokumentów i wysłać wszystkie pliki opatrzone podpisem elektronicznym.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 27.05.2021:
Treść zapytania ofertowego nie przewiduje możliwości złożenia Oferty za pomocą podpisu elektronicznego. Podpis musi mieć formę tradycyjną. Proszę zwrócić uwagę także na załączniki 1-4., gdzie wskazane jest: „(Podpis i Pieczęć Oferenta)*
*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.”.

Pytanie Oferenta z 26.05.2021 i odpowiedź Zamawiającego z 27.05.2021 —> kliknij, aby pobrać


27.05.2021
Pytanie Oferenta z dnia 27.05.2021 i odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.05.2021

PYTANIE 1 OFERENTA z dnia 27.05.2021.
Jaki jest przewidziany czas na realizację obu fal badania efektywności, a dokładnie termin dostarczenia raportów po każdej fali badania?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 27.05.2021:
Badanie efektywności projektu (zadania) wykonane przez niezależny podmiot należy dostarczyć maksymalnie w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu (zadania).

Pytanie oferenta z 27.05.2021 i odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.05.2021–kliknij aby pobrać

Pozostałe
Aktualności
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
5 maja 2022

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
Ograniczenia importowe
14 marca 2022

Ograniczenia importowe...

Czytaj
6 lutego 2022

Oświadczenie KRD-IG oraz Zespołu ds. drobiarstwa przy MRiRW w sprawi...

Czytaj
12 stycznia 2022

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt.: „Promocja polskiego drobiu ...

Czytaj
Życzenia Noworoczne
31 grudnia 2021

Życzenia Noworoczne...

Czytaj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2021
22 grudnia 2021

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021...

Czytaj
21 grudnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLS...

Czytaj
24 listopada 2021

Mięso drobiowe – dla kogo wzrost cen oznacza zyski?...

Czytaj
3 listopada 2021

Dwa nowe ogniska grypy ptaków...

Czytaj

Wyszukiwarka: