KRD IG
29 września 2023

Komunikat KRD-IG w sprawie działalności ekstremistycznych grup zagranicznego wpływu destabilizujących branżę

Branża drobiarska w Polsce pełni znaczącą rolę w gospodarce krajowej, oferując konsumentom w kraju oraz na świecie produkty o wysokiej jakości, a także tworząc liczne miejsca pracy. Niestety, nasz sektor został ostatnio wybrany jako cel działań, które zdają się być zorganizowaną próbą destabilizacji. Te działania są prowadzone przez grupy o charakterze ekstremistycznym, związane z byłym liderem Partii Przebudzonych Konsumentów. Doniesienia medialne określają tę byłą partię jako jawnie prorosyjskie ugrupowanie (https://www.rp.pl/polityka/art37835271-tajne-finanse-prorosyjskiej-partii).
Analiza działalności zgrupowania ekstremalnego pokazuje, że angażuje się ono w szeroko zakrojone działania komunikacyjne, wykorzystując platformy społecznościowe do rozprzestrzeniania negatywnych opinii o branży drobiarskiej. Działania te, oparte na dezinformacji, zdają się być skoordynowane, mając na celu zasianie nieufności wobec całego sektora drobiarskiego w Polsce.
W ostatnich dniach agresywne komunikaty, groźby wobec hodowców i pracowników branży, oraz masowe udostępnianie treści negatywnych wobec branży drobiarskiej stały się charakterystycznym elementem ich aktywności. Takie działania mogą negatywnie wpłynąć na reputację sektora drobiarskiego, co z kolei może osłabić zaufanie konsumentów oraz partnerów handlowych. Rozpowszechniane dezinformacje oraz agresywna retoryka mogą również prowadzić do napięć społecznych, co może zdestabilizować stabilność rynkową sektora.
Zalecenia: KRD-IG rekomenduje, aby cała branża pozostawała czujna w obliczu opisanych działań i była przygotowana na komunikację z mediami oraz społecznością w celu wyjaśnienia faktów i obalenia dezinformacji. Jest to priorytet, aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki tych działań i zapewnić trwałość oraz stabilność naszej branży w obliczu prób destabilizacji prowadzonych przez wspomniane grupy ekstremistyczne.
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza


KRD-IG announcement on the activities of extremist groups of foreign influence destabilizing the industry

The poultry industry in Poland plays a significant role in the national economy, offering high-quality products to consumers in the country and around the world, as well as creating numerous jobs. Unfortunately, our sector has recently been targeted in what appears to be an organized attempt at destabilization. These activities are carried out by extremist groups associated with the former leader of Partia Przebudzonych Konsumentów (The Awakened Consumers Party). Media reports describe this former party as an openly pro-Russian group (https://www.rp.pl/polityka/art37835271-tajne-finanse-prorosyjskiej-partii).
An analysis of the activities of the extreme group shows that it is involved in extensive communication activities, using social media platforms to spread negative opinions about the poultry industry. These actions, based on disinformation, appear to be coordinated with the aim of spreading distrust towards the entire poultry sector in Poland.
In recent days, aggressive messages, threats against breeders and industry employees, and mass sharing of negative content against the poultry industry have become a characteristic element of their activity. Such actions may negatively impact the reputation of the poultry sector, which in turn may weaken the trust of consumers and trading partners. Spread of disinformation and aggressive rhetoric may also lead to social tensions, which may destabilize the market stability of the sector.
Recommendations: KRD-IG recommends that the entire industry remains vigilant in the face of the described activities and is prepared to communicate with the media and the community to clarify facts and refute disinformation. This is a priority to minimize the potential negative effects of these activities and ensure the durability and stability of our industry in the face of destabilization attempts by these extremist groups.
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Pozostałe
Aktualności
Stan ognisk grypy ptaków w Polsce
16 stycznia 2024

Stan ognisk grypy ptaków w Polsce...

Czytaj
9 paradoksów strategii „Od pola do stołu”
25 marca 2021

9 paradoksów strategii „Od p...

Czytaj
Ograniczenia importowe
12 lutego 2024

Ograniczenia importowe...

Czytaj
WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „PROMOCJA POLSKIEGO DROBIU I JEGO PRZETWORÓW NA TARGACH ALIMENTARIA”
18 stycznia 2024

WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU (ZADANIA)...

Czytaj
2 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ZADANIA: ,,PROMOCJA POLSKIEGO D...

Czytaj
18 grudnia 2023

ZAPROSZENIE do składania ofert na wybór agencji ewaluacyjnej dla uni...

Czytaj
20 października 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „EURSPO: Program promocyjny produk...

Czytaj
29 września 2023

Komunikat KRD-IG w sprawie działalności ekstremistycznych grup zagra...

Czytaj
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza organizatorem tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego AVEC
11 września 2023

Krajowa Rada Drobiarstwa – Iz...

Czytaj
WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania) pt. „Ochrona wizerunku polskiego sektora drobiarskiego na rynku krajowym” wraz z przeprowadzeniem przez niezależny podmiot badania efektywności projektu (zadania)
30 sierpnia 2023

WYBÓR Wykonawcy projektu (zadania)...

Czytaj
facebook dobry drob linkedin dobry drob

Wyszukiwarka: