kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 23 stycznia 2018 r.   Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2170900 osób

Świadectwa Pochodzenia Pierza i Puchu

REGULAMIN WYDAWANIA ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH ŹRÓDŁO POCHODZENIA POZYSKIWANEGO I EKSPORTOWANEGO PIERZA I PUCHU GĘSIEGO ORAZ KACZEGO  

WSTĘP

  § 1


Regulamin określa zagadnienia dotyczące zasad i trybu wydawania świadectw potwierdzających polskie pochodzenie pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu, zwanych dalej świadectwem. 

§ 2


Świadectwa wydawane są przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie, zwaną dalej Wystawcą, dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, zwanych dalej Wnioskodawcą.
 

§ 3

 1. Świadectwa wydawane są dla Wnioskodawcy, który pozyskał pierze i puch ze stad hodowlanych, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub tuczowych, a także poprzez skup od innych podmiotów.
 2. Pierze i puch, o którym mowa w ust. 1 musi pochodzić od stad wyhodowanych i utrzymywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    
    

  WYDAWANIE ŚWIADECTW

§ 4

 1. Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem świadectwa składa do Wystawcy pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, w którym określa:
  1. dane Wnioskodawcy obejmujące nazwę firmy, jej siedzibę i adres, formę prawną wykonywanej działalności,
  2. dostawcę pierza i puchu, nr i datę wystawienia faktury VAT, rachunku lub innego dokumentu księgowego dotyczącego przekazania pierza i puchu Wnioskodawcy.
  3. asortyment pierza, będącego przedmiotem wydania świadectwa, jego masę i procentową zawartość puchu.
  4. dane dotyczące uzysku towaru przeznaczonego na eksport, w tym asortyment pierza, jego masę, procentową zawartość puchu oraz realizacji wysyłek.
 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca składa oświadczenie, że pierze i puch będące przedmiotem wydawanych świadectw spełnia wymóg określony w § 3 ust. 2 regulaminu.
   
§ 5

 1. Świadectwo jest dokumentem ścisłego zarachowania i jego wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Świadectwo wystawiane jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony jest dla Wnioskodawcy, a kopia dla Wystawcy.
 3. Świadectwo wystawia i podpisuje osoba upoważniona przez Wystawcę.
    
§ 6

 1. Wydane przez Wystawcę świadectwo może dotyczyć maksymalnie do czterech partii pierza i puchu wysyłanego przez Wnioskodawcę do jednego odbiorcy.
 2. Przez partię pierza i puchu, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć określoną masę pierza i puchu o jednorodnym asortymencie, będącą przedmiotem dostawy do jednego odbiorcy.
§ 7

Suma masy pierza i puchu, na którą zostaną wydane świadectwa nie może być wyższa niż masa pierza i puchu wykazana przez Wnioskodawcę we wniosku.
 

KONTROLA POPRAWNOŚCI WYDAWANYCH ŚWIADECTW

§ 8

Wystawca dokonywać będzie raz w roku w siedzibie Wnioskodawcy kontroli poprawności wydanych świadectw poprzez sprawdzenie udokumentowanej wielkości pozyskanego przez Wnioskodawcę pierza oraz puchu i jej porównanie z danymi przedstawionymi we wniosku, o którym mowa w § 4 dotyczącymi masy i źródła pozyskania pierza i puchu.

§ 9

 

Wystawca zobowiązany jest do przedstawienia Federacji Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza przynajmniej raz w roku sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

§ 10

 1. Wystawca, po zasięgnięciu opinii Federacji Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza, może podjąć decyzję o zakazie wydawania świadectw dla Wnioskodawcy, który nie przestrzega wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Okres, na który Wnioskodawca może być pozbawiony możliwości ubiegania się o wydanie świadectw wynosi trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia uchybienia.
   
   

  ODPŁATNOŚĆ ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW

§ 11

 1. Za wystawione świadectwo Wystawca pobiera opłatę, zgodnie z opracowaną przez Wystawcę kalkulacją, która będzie zatwierdzana na dany rok kalendarzowy przez Federację Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza.
 2. Elementami kosztowymi wymienionej w ust. 1 kalkulacji będą m.in. druk i przygotowanie świadectwa oraz kontrola dokonywana przez Wystawcę w siedzibie Wnioskodawcy.
 3. Opłaty z tytułu wystawienia świadectw pobierane będą na podstawie faktury VAT na konto Wystawcy.
   
   

  SPRAWY SPORNE

§ 12

 1. Sprawy sporne powstałe w trakcie wydawania świadectw pomiędzy Wystawcą a Wnioskodawcą polubownie rozstrzyga w drodze postępowania mediacyjnego Federacja Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza.
 2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 skutkujące dla Wystawcy określonym postępowaniem organizacyjnym i merytorycznym wymagają akceptacji Wystawcy.
 3. Sprawy sporne pomiędzy Wystawcą a Wnioskodawcą, które nie zostały rozstrzygnięte w drodze postępowania mediacyjnego poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wystawcy.
   
   

  ZATWIERDZENIE I ZMIANY REGULAMINU

§ 13

Regulamin zatwierdza Federacja Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza oraz Wystawca.
 

§ 14

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają pisemnej akceptacji Federacji Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza i Wystawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Użyte w niniejszym regulaminie określenia zootechniczne precyzuje ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).

Warszawa, dnia 01 października 2009 r.

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń