kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 20 października 2020 r.   Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3284439 osób

Regulamin audytów pochodzenia pierza i puchu

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu Wydawania Certyfikatów Potwierdzającego Polskie Źródło Pochodzenia Pozyskiwanego i Eksportowanego Pierza i Puchu Gęsiego oraz Kaczego z dnia 29 marca 2018 r.


REGULAMIN AUDYTÓW POCHODZENIA PIERZA I PUCHU

 1. CEL
  Celem audytów jest potwierdzenie polskiego źródła pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, na które wydawane są Certyfikaty przez Wystawcę, którym jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.
   
 2. ZAKRES
  Zakres audytu obejmuje cały łańcuch dostaw od stad hodowlanych i towarowych, wyhodowanych i utrzymywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od przyjęcia do wychowu lub odchowu piskląt do momentu pozyskania, przerobu surowca i sprzedaży gotowego asortymentu. Przedmiotem kontroli jest pierze i puch ze stad hodowlanych gęsi, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub towarowych gęsi oraz kaczek, a także prowadzących skup pierza i puchu od innych podmiotów z polskiego źródła pochodzenia, z wyłączeniem pierza i puchu pochodzącego z odzysku i przywożonego z zagranicy..
   
 3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY
  Podmiot zewnętrzny – nie będący członkiem KRD-IG;
  Podmiot wewnętrzny – będący członkiem KRD-IG;
  Wnioskodawca – podmiot zewnętrzny lub wewnętrzny ubiegający się o Certyfikat;
  Wystawca – jednostka przyznająca Certyfikat;
  Dostawca – dostawca pierza i puchu dla Wnioskodawcy;
  Audytor – osoba wyznaczona przez Wystawcę do przeprowadzenia procesu certyfikacji będąca przedstawicielem Wystawcy bądź osoba z podmiotu niezależnego od Wystawcy (jednostki certyfikującej), wyznaczona do przeprowadzenia audytu. Audytorem jest osoba obiektywna i niezależna w stosunku do Wnioskodawcy;
  Certyfikat – certyfikat potwierdzający polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego wydawany przez Wystawcę;
  Hodowca indywidualny – osoba prawna lub fizyczna będąca właścicielem lub użytkownikiem stada reprodukcyjnego gęsi podlegająca przepisom ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzeniom wykonawczym do tych ustaw.
   
 4. PROCES AUDYTU
  1. Częstotliwość audytów
   Audytor przeprowadza audyty i certyfikacje dotyczące całego łańcucha dostaw:
   • Co najmniej raz w roku dla Wnioskodawcy będącym podmiotem wewnętrznym;
   • Co najmniej raz w roku dla Dostawcy będącym podmiotem wewnętrznym dla Wnioskodawcy;
   • Każdorazowo dla Dostawcy będącym podmiotem zewnętrznym dla Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o wydanie Certyfikatu;
   • Każdorazowo dla Wnioskodawcy, będącym podmiotem zewnętrznym w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy o wydanie Certyfikatu;
   • Co najmniej raz w roku dla Dostawcy będącym Hodowcą Indywidualnym (audyt przeprowadzany w ramach prowadzonej corocznie przez Wystawcę oceny wartości użytkowej drobiu)
     
  2. Rodzaje audytów
   Regulamin audytu przewiduje dwa rodzaje audytów:
   • Audyt zapowiedziany – odbędzie się w przeciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu przez podmiot zewnętrzny i raz w roku zgłoszony z dwutygodniowym wyprzedzeniem dla podmiotów wewnętrznych;
   • Audyt niezapowiedziany – zgłoszony z trzydniowym wyprzedzeniem dla podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych wybranych losowo.
     
  3. Przebieg audytu
   • Audytorzy wyznaczeni do przeprowadzenia audytu mają prawo wstępu na teren każdego zakładu, oraz prawo dostępu do całej dokumentacji w ramach zakresu Certyfikacji pochodzenia pierza i puchu.
   • Audytowanymi mogą być fermy, ubojnie, zakłady przetwórstwa i handlowcy pierza i puchu. W przypadku gdy w zakres jednego zakładu wchodzi kilka jednostek z powyższych audytor może odwiedzić każdą z nich.
   • Zaleca się aby audyty przeprowadzane u jednego Wnioskodawcy/podmiotu były przeprowadzane w sposób rotacyjny i wykonane przez inną osobę audytująca na kolejnych audytach.
   • Podczas audytu bezwzględnie winno być skontrolowane:
    • Zgodność wniosku o nadanie Certyfikatu z dowodem przekazania / przerobu pierza i puchu;
    • Udokumentowany system zarządzania podmiotu audytowanego potwierdzający zgodność masy i rodzaju materiału w procesie przerobu (z uwzględnieniem uzysków i strat);
    • Dokumenty pozwalające na pełną identyfikowalność pierza i puchu na każdym etapie jego pozyskania, przekazania, przerobu i sprzedaży.
   • Audytor winien skontrolować materiał, który jest przedmiotem Certyfikacji (analiza organoleptyczna). W razie pojawienia się wątpliwości powinien pobrać próbę materiału w celu przeprowadzenia dokładnej analizy przez niezależne laboratorium zewnętrzne.
   • W przypadku odmowy przeprowadzenia audytu przez podmiot wyznaczony do kontroli, Certyfikat nie zostanie wydany dla Wnioskodawcy, a wcześniej wydany cofnięty.
     
  4. Rodzaje wymagań
   W ramach certyfikacji należy spełnić wymagania określone w Regulaminie wydawania certyfikatów oraz wytyczne określone w regulaminie audytów.
   Zalecane – spełnienie nie jest konieczne w celu jednorazowego otrzymania Certyfikatu, natomiast nieprawidłowości lub braki wykryte podczas audytu i określone jako „zalecane", powinny zostać zweryfikowane i skorygowane do kolejnego audytu. Podczas kolejnego audytu spełnienie wymagań określonych uprzednio jako „zalecane” będzie niezbędne do wydania kolejnego Certyfikatu.
   Ważne – muszą być spełnione w celu uzyskania Certyfikatu, natomiast nieprawidłowości lub braki wykryte podczas audytu mogą być wyjaśnione w ciągu 5. kolejnych dni roboczych od przeprowadzonego audytu i po zaakceptowaniu przez audytora Certyfikat może zostać wydany.
   Bardzo ważne – najistotniejsze, podczas audytu muszą być w pełni spełnione, aby Certyfikat został wydany.
Regulamin przeprowadzania audytów określa trzy rodzaje wymagań:
Wymaganie Rodzaj dokumentów
Zalecane Audyt wewnętrzny systemu zarządzania;
Ważne Globalny bilans masy (określający rodzaj asortymentu, uzyski i straty);

System zarządzania dokumentujący pełną identyfikowalność na każdym etapie pozyskania, przerobu i sprzedaży;

Dowody przeprowadzenia analiz na zawartość % puchu i gatunku;
Bardzo ważne Dowód przekazania zakupu;

Dowód przerobu / magazynowania;

Oświadczenia dostawcy o pochodzeniu puchu i pierza (w przypadku Wnioskodawcy);

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń