kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 29 września 2020 r.   Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3262381 osób

PIERZE i PUCH - CERTYFIKACJA

WERSJA 1.2018
zatwierdzona w dniu 29 marca 2018 r.

 

REGULAMIN WYDAWANIA CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH POLSKIE ŹRÓDŁO POCHODZENIA POZYSKIWANEGO I EKSPORTOWANEGO PIERZA I PUCHU GĘSIEGO ORAZ KACZEGO

 
PREAMBUŁA

Celem opracowania i stosowania Regulaminu wydawania certyfikatów potwierdzających polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, zwanego w dalszej części Regulaminem, jest potwierdzenie i uwiarygodnienie źródła pochodzenia oryginalnego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, określenie walorów jakościowych polskiego pierza i puchu, promocja polskiego pierza i puchu na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie marki polskiego pierza i puchu.
Strony uczestniczące w certyfikacji pierza i puchu opartej na niniejszym Regulaminie dążyć będą do wypracowania systemu produkcji i pozyskiwania polskiego pierza i puchu w oparciu o wysokie normy jakościowe wraz z przestrzeganiem zasad ochrony dobrego wizerunku polskiej branży pierzarskiej oraz wymogów dobrostanowych dotyczących hodowli, chowu oraz utrzymywania gęsi i kaczek.

 
WSTĘP

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania certyfikacji oraz wydawania certyfikatów potwierdzających polskie pochodzenie pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, zwanych dalej Certyfikatem.

§ 2

Certyfikaty wydawane są przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, zwaną w dalszej części Wystawcą, dla podmiotów spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej Wnioskodawcą.

§ 3

 1. Certyfikaty wydawane są dla Wnioskodawcy, który pozyskał pierze i puch ze stad hodowlanych gęsi, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub tuczowych gęsi oraz kaczek, a także poprzez skup pierza i puchu od innych podmiotów, po uprzednim udokumentowaniu polskiego źródła pochodzenia pierza i puchu, z wyłączeniem pierza i puchu pochodzącego z odzysku i przywożonego z zagranicy.
 2. Pierze i puch, o którym mowa w ust. 1 musi pochodzić od stad wyhodowanych i utrzymywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od przyjęcia do wychowu lub odchowu piskląt do momentu pozyskania, przerobu surowca i sprzedaży gotowego asortymentu.

 
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

§ 4

 1. Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu składa do Wystawcy pisemny wniosek (listem poleconym lub listem poleconym i drogą mailową na adres poznan@krd-ig.pl), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym określa:
  1) dane Wnioskodawcy obejmujące nazwę firmy, jej siedzibę i adres, formę prawną wykonywanej działalności, stosunek przynależności do KRD-IG określony według kryteriów wymienionych w pkt. 2;
  2) nazwę, siedzibę i adres dostawcy pierza i puchu, którym może być:
  a) podmiot zewnętrzny, nie będący członkiem KRD-IG;
  b) podmiot wewnętrzny będący członkiem KRD-IG;
  3) numer i datę wystawienia przez dostawcę faktury lub innego dowodu przekazania/przerobu pierza i puchu Wnioskodawcy;
  4) asortyment pozyskanego pierza, będącego przedmiotem wydania certyfikatu, jego masę i procentową zawartość puchu;
  5) dane dotyczące uzysku towaru przeznaczonego na eksport, w tym asortyment pierza, jego masę, procentową zawartość puchu, rodzaj eksportowanego pierza i puchu, z uwzględnieniem podziału na surowiec, pióra, półpuch i puch, asortyment, jego masę, zwartość procentową puchu oraz numer partii;
  6) kraj przeznaczenia eksportowanego pierza i puchu, zbieżny z krajem określonym na dokumentach wysyłkowych.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca, załącza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, że pierze i puch będące przedmiotem wydawanych Certyfikatów spełnia wymóg określony w § 3 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie winno odnosić się do każdej partii pierza i puchu na wszystkich etapach jego pozyskania i przerobu, będącego przedmiotem certyfikacji. Oświadczenie to winno być zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzone w dokumentacji hodowlano – produkcyjnej.
 3. Wnioskodawca załącza oświadczenie swojego dostawcy pierza i puchu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie winno odnosić się do każdej partii pierza i puchu na wszystkich etapach jego pozyskania i przerobu, będącego przedmiotem certyfikacji. Oświadczenie to winno być zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzone w dokumentacji hodowlano – produkcyjnej.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie i udostępnianie danych o wydanych przez Wystawcę Certyfikatach w zakresie ich liczby, masy pierza i puchu oraz jego asortymentu w celu przeprowadzenia procesu Certyfikacji oraz sporządzenia raportów i sprawozdań wymienionych w § 15 Regulaminu.
 5. Warunkiem wydania Certyfikatu jest pomyślne przejście procesu Certyfikacji określonego niniejszym Regulaminem na każdym etapie od przyjęcia do wychowu lub odchowu piskląt do momentu pozyskania, przerobu surowa i sprzedaży gotowego asortymentu.
§ 5

Wystawca przed wystawieniem Certyfikatu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym.
§ 6

 1. Certyfikat jest dokumentem ścisłego zarachowania i jego wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Certyfikat wystawiany jest w jednym egzemplarzu przeznaczonym dla Wnioskodawcy. Wystawca przechowuje kserokopię wydanego certyfikatu poświadczoną za zgodność z oryginałem w swoich zasobach dokumentacyjnych.
 3. Certyfikat wystawia jedna osoba, zaś zatwierdzają i podpisują dwie osoby upoważnione przez Wystawcę.
 4. Certyfikat winien być wystawiony przez Wystawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty:
  1) dostarczenia przez Wnioskodawcę będącym podmiotem wewnętrznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b poprawnie sporządzonego wniosku wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu;
  2) dostarczenia przez Wnioskodawcę będącym podmiotem zewnętrznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a poprawnie sporządzonego wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzenia audytu wymienionego w § 5 Regulaminu i w załączniku nr 5 do Regulaminu.
§ 7

 1. Wydany przez Wystawcę Certyfikat może dotyczyć maksymalnie do czterech partii sprzedawanego asortymentu wysyłanego w jednej wysyłce przez Wnioskodawcę do jednego odbiorcy o łącznej masie tej wysyłki odpowiadającej maksymalnie jednej jednostce transportowej.
 2. Za jednostką transportową, o której mowa w ust. 1 uważa się jeden kontener o maksymalnej masie:
  1) do 4. ton puchu gęsi lub kaczek;
  2) do 9. ton półpuchu, podskubu lub piór gęsi lub kaczek.
 3. Przez partię pierza i puchu, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć masę pierza i puchu o jednorodnym asortymencie, będącą przedmiotem dostawy do jednego odbiorcy.
§ 8

Suma masy pierza i puchu, na którą zostanie wydany Certyfikat nie może być wyższa niż masa pierza i puchu wykazana przez Wnioskodawcę we wniosku.

 
POBÓR PRÓB KONTROLNYCH ORAZ OCENA JAKOŚCI CERTYFIKOWANEGO PIERZA I PUCHU

§ 9

 1. Wnioskodawca przed wysyłką pierza i puchu będącego przedmiotem Certyfikacji zobowiązany jest pobierać próby reprezentatywne każdego asortymentu zgodnie z normą PN EN 1883:2000 Pierze i Puch – Pobieranie Próbek do Badań oraz przechowywać te próby przez okres 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym wydano Certyfikat przez Wystawcę. Wnioskodawca zobowiązany jest również umożliwić pobranie przez Wystawcę lub jego przedstawiciela podczas procesu Certyfikacji próby asortymentu. Pobranie przez Wystawcę próby reprezentatywnej dla każdego asortymentu następuje zgodnie z normą PN EN 1883:2000 Pierze i Puch – Pobieranie Próbek do Badań..
 2. Analiza pobranego materiału powinna zostać przeprowadzona zgodnie z normą PN EN 12131:2000 Pierze i Puch – Metody Badań – Oznaczanie Składu Ilościowego Pierza i Puchu (Metoda Ręczna). Wnioskodawca na pisemny wniosek Wystawcy przekaże zabezpieczoną próbę pierza i puchu lub umożliwi pobranie próby w celu wykonania przez Wystawcę analiz laboratoryjnych w niezależnym laboratorium specjalizującym się w ocenie jakości pierza i puchu gęsiego lub kaczego, zwłaszcza ze wskazaniem na takie laboratoria jak IDFL lub QTEC.

 
PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW

§ 10

 1. Wystawca, za pośrednictwem uprawnionej i wskazanej przez Wystawcę jednostki certyfikacyjnej dokonywać będzie kontroli poprawności wydanych Certyfikatów w częstotliwości i lokalizacji zgodnej z Regulaminem Audytów Pochodzenia Pierza i Puchu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Poza zakresem kontroli wymienionym w ust. 1 Wystawca zobowiązany jest do kontroli przestrzegania:
  1) zapisu § 3 ust. 2 Regulaminu;
  2) poprawności złożonego przez podmiot zewnętrzny oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Wystawca przeprowadzać będzie kontrolę w stadach reprodukcyjnych gęsi w okresach rocznych w celu weryfikacji ilości możliwego do pozyskania surowca pierzarskiego oraz przestrzegania zasad dobrostanu określonych w preambule do Regulaminu. Kontrole te winny być przeprowadzone podczas wykonywania czynności merytorycznych związanych z nadzorem hodowlanym i użytkowym stad zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).
§ 11

 1. Wnioskodawca zapewnia możliwość kontroli zgodności wydanych na jego rzecz Certyfikatów pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie i każdorazowo winien we wniosku o wydanie Certyfikatu złożyć pisemną zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Wystawcę.
 2. Wnioskodawca gwarantuje poprzez odpowiednie formalne umocowanie z podmiotem zewnętrznym możliwość przeprowadzenia przez Wystawcę kontroli zgodności złożonego oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu, co znajduje stosowne umocowanie we wniosku o wydanieCertyfikatu i oświadczeniu, o których mowa w § 4 Regulaminu.

§ 12

Wystawca może uwzględniać podczas kontroli zgodności wydanych na rzecz Wnioskodawcy Certyfikatów wyniki analiz laboratoryjnych w zakresie oceny cech jakościowych wykonanych na reprezentatywnej próbie losowej pierza i puchu, o której mowa w § 9 i podejmować na ich podstawie decyzje określone w § 14 Regulaminu.

§ 13

Wystawca zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Wystawcy sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w terminie do dnia 31 maja następnego roku za rok poprzedni.

§ 14

 1. Wystawca, na podstawie uchwały Zarządu Wystawcy, podejmuje decyzję o zakazie wydawania Certyfikatów oraz anulowaniu Certyfikatów wystawionych z naruszeniem postanowień Regulaminu dla Wnioskodawcy, który nie przestrzega wymogów określonych w Regulaminie lub odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 10, § 11 i § 12 Regulaminu.
 2. Decyzja Wystawcy, o której mowa w ust. 1 winna być podpisana przez upoważnione osoby wymienione w § 6 ust. 3 Regulaminu i zamieszczona na stronie internetowej Wystawcy oraz skierowana pisemnie do Wnioskodawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jej podjęcia.
 3. Za termin wprowadzenia zakazu wydawania lub anulowania wcześniej wystawionych Certyfikatów przyjmuje się dzień podjęcia w tej sprawie decyzji, o której mowa w ust. 1.
 4. Okres, na który Wnioskodawca może być pozbawiony możliwości ubiegania się o wydanie Certyfikatów wynosi do trzech lat w zależności od postanowień wynikających z podjętej uchwały Zarządu Wystawcy i liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.
 5. Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Wystawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 1.
 6. Zarząd Wystawcy zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 5 na najbliższym swoim posiedzeniu po uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Producentów Kaczek i Gęsi oraz Sekcji Producentów Pierza i Puchu działających w strukturach Wystawcy.

 

 
SPRAWZDAWCZOŚĆ O WYDANYCH CERTYFIKATACH

§ 15

 1. Wystawca będzie sporządzał i udostępniał w okresach kwartalnych, do końca każdego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu kwartału, sprawozdania o ogólnej liczbie Wnioskodawców, ogólnej liczbie złożonych wniosków i wydanych na ich podstawie Certyfikatów wraz z określeniem łącznej masy pierza i puchu, z podziałem na ich asortymenty, kraj przeznaczenia, wykazanego we wszystkich Certyfikatach wydanych w okresie objętym sprawozdaniem.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 udostępniane będą Zarządowi Wystawcy, oraz międzynarodowym organizacjom pierzarskim, z którymi Wystawca posiada stosowne porozumienia lub umowy w celu wymiany informacji i sprawdzenia wiarygodności wystawianych Certyfikatów.
 3. W przypadku innych podmiotów niż wymienione w ust. 2 sprawozdania, o których mowa w ust. 1 zamieszczane będą na stronie internetowej Wystawcy i określać będą ogólną liczbę wydanych przez Wystawcę Certyfikatów oraz łączną masę eksportowanego pierza i puchu, z podziałem na ich asortymenty.

 
ODPŁATNOŚĆ STOSOWANA PODCZAS CERTYFIKACJI

§ 16

 1. Za wystawiony Certyfikat oraz koszty audytu Wystawca pobiera opłatę, zgodnie z cennikiem usług hodowlanych zatwierdzonym uchwałą Zarządu Wystawcy i zamieszczonym na stronie internetowej Wystawcy.
 2. Opłaty z tytułu wystawienia Certyfikatu oraz kosztów audytu płatne na konto Wystawcy, pobierane będą na podstawie faktury wystawionej dla Wnioskodawcy.
 3. Koszty wynikające z  przeprowadzenia audytu oraz opłata za Certyfikat obciążają Wnioskodawcę.
 4. Poza kosztami wymienionymi w ust. 1 Wnioskodawca pokrywa koszty analiz laboratoryjnych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu. Koszty analiz ustalane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług laboratoryjnych IDFL lub QTEC lub innego niezależnego laboratorium i przeniesione na Wnioskodawcę na podstawie refaktury wystawionej przez Wystawcę.

 

 
SPRAWY SPORNE

§ 17

 1. Sprawy sporne powstałe w trakcie wydawania Certyfikatów między Wystawcą, a Wnioskodawcą rozstrzygane będą polubownie.
 2. Sprawy sporne między Wystawcą a Wnioskodawcą, które nie zostały rozwiązane polubownie poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wystawcy.

 
ZATWIERDZENIE I ZMIANY REGULAMINU

§ 18 

Regulamin zatwierdza Zarząd Wystawcy na podstawie podjętej uchwały.
 

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają akceptacji Zarządu Wystawcy podjętej w formie stosownej uchwały.


POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 20

Wprowadza się okres przejściowy w procesie Certyfikacji dotyczący potwierdzania polskiego pochodzenia puchu i pierza gęsiego lub kaczego będącego przedmiotem Certyfikacji pozyskanego przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2017 r. włącznie. Okres przejściowy skutkuje brakiem konieczności sporządzania i przedstawiania jako wymóg formalny załącznika nr 3 do Regulaminu.

§ 21

Okres przejściowy, o którym mowa w § 20 Regulaminu obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.

§ 22

Wszystkie podmioty ubiegające się o wydanie Certyfikatu oraz ich dostawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu jego postanowień.

§ 23

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia zootechniczne precyzuje ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).
 2. W odniesieniu do określeń niezdefiniowanych w ustawie, o której mowa w ust. 1 wprowadza się następujące pojęcia:
  1) Asortyment – jednolita partia materiału pierzarskiego o jednakowych określonych cechach jakościowych;
  2) Puch – materiał pierzarski co najmniej częściowo przetworzony w procesie sortowania o zawartości puchu nie mniejszej niż 60% EN12934;
  3) Półpuch – materiał pierzarski co najmniej częściowo przetworzony w procesie sortowania o zawartości puchu większej lub równej 10% EN12934 i mniejszej niż 60% EN12934;
  4) Pióra – materiał pierzarski co najmniej częściowo przetworzony w procesie sortowania o zawartości puchu mniejszej niż 10% EN12934;
  2) Surowiec – materiał pierzarski wcześniej nieprzetworzony w procesie sortowania (pozyskany ze stad hodowlanych gęsi, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub tuczowych gęsi oraz kaczek, a także poprzez skup pierza i puchu od innych podmiotów).

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wniosek o wydanie Certyfikatu potwierdzającego polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego.     do pobrania (pdf, 80 kb) >>>>>>>>
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Wydawania Certyfikatów Potwierdzających Polskie Źródło Pochodzenia Pozyskiwanego i Eksportowanego Pierza i Puchu Gęsiego oraz Kaczego.     do pobrania (pdf, 68 kb) >>>>>>>>
 3. Oświadczenie Dostawcy Pierza i Puchu o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Wydawania Certyfikatów Potwierdzających Polskie Źródło Pochodzenia Pozyskiwanego i Eksportowanego Pierza i Puchu Gęsiego oraz Kaczegoi.     do pobrania (pdf, 70 kb) >>>>>>>>
 4. Wzór Certyfikatu potwierdzającego polskiego źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego.
 5. Regulamin Audytów Pochodzenia Pierza i Puchu.

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń