kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.   Imieniny: Aliny, Anety, Benona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2681351 osób

Grypa ptaków

2007-12-11 II część wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii

Do stosowania: 6. wersja II części wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczących zakazów i nakazów stosowanych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zmiana wprowadzona do przedmiotowych wytycznych, w porównaniu do ich poprzedniej wersji, dotyczy odstępstwa, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239 poz. 1752), od zakazu przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, do gospodarstw lub rzeźni znajdujących się poza obszarem zagrożonym. Zmiana ta została wprowadzona w związku z dokonaniem ponownej analizy przepisów wspomnianego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że I część wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, dotycząca nakazów i zakazów stosowanych w obszarach A i B, nie uległa zmianie.

 II część
wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących zakazów i nakazów stosowanych w obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (wersja 6.).

obszar zakaz lub nakaz
(dotyczące wyłącznie przemieszczania zwierząt, produktów oraz innych przedmiotów)
podstawa prawna zakazu lub nakazu  wyjątki od zakazu podstawa prawna wyjątku od zakazu Forma prawna działania albo wskazanie, że wyjątek wynika wprost z przepisów prawa
1 2 3 4 5 6
Obszar zapowie-
trzony
( nie zawiera postępo-
wania w ognisku choroby)
Zakaz wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powyższego zakazu nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:
1) kontaktu z drobiem i innymi ptakami;
2) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
§ 11 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Zakaz przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności 
z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego.
§ 11 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakazu tego nie stosuje się do przejazdu przez obszar zapowietrzony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 11 ust. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli:
a) w gospodarstwie pochodzenia:
- urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie 24 godzin przed wysłaniem go do uboju,
- pobrano, jeżeli jest to konieczne, od drobiu próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
b) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie

Drób transportuje się w środkach transportu zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.

  

Środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu drobiu czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zastosował przedmiotowe odstępstwo, to stosuje, odpowiednie do miejsca i okoliczności wystąpienia grypy ptaków, środki obejmujące w szczególności odosobnienie drobiu lub innych ptaków, określenie szczegółowych warunków przemieszczania zwierząt 
i szczegółowego sposobu postępowania ze zwierzętami oraz szczegółowego sposobu postępowania osób zatrudnionych do obsługi tych zwierząt.

Drób ten zostaje poddany ubojowi przy zachowaniu następujących warunków:
a) urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za wyznaczoną rzeźnię przeprowadził szczegółowe badanie przedubojowe drobiu;
b) do czasu uboju drób był trzymany w sposób zapewniający brak kontaktu z innym drobiem, a jego ubój będzie przeprowadzony w odrębnym cyklu produkcyjnym lub w innym czasie niż ubój innego drobiu;
c) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni poinformował powiatowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za wysyłkę drobiu, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, o poddaniu ubojowi tego drobiu;
d) po poddaniu ubojowi tego drobiu:
- rzeźnię oczyszczono i odkażono;
- urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie poubojowe drobiu.

Mięso pozyskane z tego drobiu znakuje się znakiem jakości zdrowotnej określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom (Dz. U. Nr 71, poz. 492 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 492);
Pozyskiwanie, rozbiór, transport, przechowywanie lub przetwarzanie tego mięsa odbywa się w sposób zapewniający brak kontaktu z mięsem drobiowym przeznaczonym na rynek wewnątrzwspólnotowy lub rynek państw trzecich.

Mięso to nie może być umieszczane na rynku wewnątrzwspólnotowym oraz rynku państw trzecich, chyba że zostało poddane przetworzeniu określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom.

Mięso to może być przewożone jedynie do zakładów przetwórstwa, w których zostanie poddane obróbce cieplnej (termicznej) zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom.

§ 12 ust.2 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 13 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  
§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  
§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

§ 14 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków; rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 492)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 492 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 492)

Decyzja administracyjna, wydana po zajęciu stanowiska przez PLW miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 106 kpa.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport piskląt jednodniowych pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym.

W takim przypadku:
1) drób transportuje się w środkach transportu zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem;
2) w trakcie transportu oraz w gospodarstwie przeznaczenia stosuje się środki bezpieczeństwa biologicznego;
3) po przywiezieniu piskląt jednodniowych gospodarstwo przeznaczenia obejmuje się nadzorem urzędowym;
4) w gospodarstwie przeznaczenia znajdującym się poza obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym, przywieziony drób pozostawia się co najmniej przez 21 dni.

Środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu piskląt jednodniowych czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

  
Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust.2 pkt 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

§ 13 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki. Organ ten powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport piskląt jednodniowych wyklutych z jaj pochodzących z gospodarstw znajdujących się poza obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym, jeżeli w zakładzie wylęgu drobiu jaja wylęgowe oraz wyklute z nich pisklęta nie miały kontaktu z jajami wylęgowymi oraz pisklętami pochodzącymi ze stad drobiu znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym.

Środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu piskląt jednodniowych czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust.2 pkt 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r.

  

  
§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW właściwego dla zakładu wylęgu drobiu.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, bezpośrednio do wyznaczonego przez niego gospodarstwa, w którym nie jest utrzymywany drób, w szczególności znajdującego się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, jeżeli:
a) urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie pochodzenia, w szczególności drobiu przeznaczonego do transportu,
b) pobrano, jeżeli jest to konieczne, od drobiu próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W takim przypadku:
1) drób odchowany do rozpoczęcia nieśności, transportuje się w środkach transportu zaplombowanych przez PLW lub pod jego nadzorem;
2) po przywiezieniu drobiu, gospodarstwo przeznaczenia obejmuje się nadzorem urzędowym;
3) w gospodarstwie przeznaczenia znajdującym się poza obszarem zapowietrzonym lub zagrożonym, przywieziony drób pozostawia się co najmniej przez 21 dni.

Środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu drobiu czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust.2 pkt 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
§ 13 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r.

  

  

  

  

  

  

   
§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  
§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków
 

Decyzja administracyjna PLW. W opinii Głównego Lekarza Weterynarii, PLW powinien zezwalać na transport wyłącznie do obszaru zapowietrzo-
nego, a po dokonaniu badań, o których mowa w lit. b, również do obszaru zagrożonego.
Zakazany jest transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego do rzeźni znajdującej się w obszarze zapowietrzonym. § 12 ust.2 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni znajdującej się na obszarze zapowietrzonym w celu natychmiastowego poddania ubojowi oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pozyskanego z tego drobiu, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie.

Środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, jaj lub zwłok, czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Drób ten może zostać poddany ubojowi, jeżeli do czasu uboju był trzymany w sposób zapewniający brak kontaktu z drobiem pochodzącym z obszaru zapowietrzonego, a jego ubój będzie przeprowadzony w odrębnym cyklu produkcyjnym lub w innym czasie niż ubój drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni informuje powiatowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za wysyłkę drobiu o poddaniu ubojowi tego drobiu.
Po poddaniu ubojowi drobiu:
1) pozyskiwanie, rozbiór, transport, przechowywanie lub przetwarzanie mięsa pozyskanego z tego drobiu odbywa się w sposób zapewniający brak kontaktu z mięsem pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego;
2) usuwa się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  
§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

§ 15 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

 Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki, wydana po zajęciu stanowiska przez PLW właściwego dla rzeźni, zgodnie z art. 106 kpa.
Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków;
rozporządzenie MRiRW z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków
Brak wyjątków    
Zakaz wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Brak wyjątków      
Zakaz transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. f rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakaz nie dotyczy mięsa drobiowego, które zostało pozyskane:
- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
- co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa, z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 11 ust. 2 pkt 2 lit. f rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Zakazu tego nie stosuje się do przejazdu przez obszar zapowietrzony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 11 ust. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
Może podlegać przemieszczeniu, w tym poza obszar zapowietrzony, mięso pozyskane od drobiu z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym, jeżeli:
1) w gospodarstwie pochodzenia:
- urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie 24 godzin przed wysłaniem go do uboju,
- pobrano, jeżeli jest to konieczne, od drobiu próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
2) drób ten został przewieziony bezpośrednio do rzeźni wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii (na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków), w celu natychmiastowego poddania go ubojowi,
3) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni został poinformowany 
o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie;
4) drób transportuje się w środkach transportu zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem,
5) środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu drobiu do rzeźni zostały oczyszczone i odkażone pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu oraz
6) drób ten został poddany ubojowi przy zachowaniu następujących warunków :
a) urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za wyznaczoną rzeźnię przeprowadził szczegółowe badanie przedubojowe drobiu;
b) do czasu uboju drób był trzymany w sposób zapewniający brak kontaktu z innym drobiem, a jego ubój będzie przeprowadzony w odrębnym cyklu produkcyjnym lub w innym czasie niż ubój innego drobiu;
c) powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia rzeźni poinformował powiatowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za wysyłkę drobiu, o poddaniu tego drobiu ubojowi;
d) po poddaniu ubojowi tego drobiu:
- rzeźnię oczyszczono i odkażono;
- urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie poubojowe drobiu.

Mięso pozyskane z tego drobiu znakuje się znakiem jakości zdrowotnej określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom (Dz. U. Nr 71, poz. 492 oraz z 2007 r. Nr 71, poz. 492);
Pozyskiwanie, rozbiór, transport, przechowywanie lub przetwarzanie tego mięsa odbywa się w sposób zapewniający brak kontaktu z mięsem drobiowym przeznaczonym na rynek wewnątrzwspólnotowy lub rynek państw trzecich.

Mięso to może być przewożone jedynie do zakładów przetwórstwa, w których zostanie poddane obróbce cieplnej (termicznej) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom, które wdraża w tym zakresie dyrektywę Rady 2002/99/WE.

Mięso to nie może być umieszczane na rynku wewnątrzwspólnotowym oraz rynku państw trzecich, chyba że:
1) zostało poddane przetworzeniu określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na obszarach podlegających ograniczeniom;
2) Komisja Europejska postanowi inaczej zgodnie z art. 64 ust. 3 dyrektywy 2005/94/WE (nie ma zastosowania na dzień dzisiejszy).

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 1, § 13 ust. 5 i § 14 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków; rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.),

§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Odstępstwo od zakazu transportu mięsa wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Wcześniej jednakże PLW musi wyrazić zgodę na transport drobiu bezpośrednio do wyznaczonej rzeźni, w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, po zajęciu stanowiska przez PLW miejsca przeznaczenia, zgodnie z art. 106 kpa.
Zakaz przemieszczania i transportu jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakazu tego nie stosuje się do przejazdu przez obszar zapowietrzony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 11 ust. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj wylęgowych bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na obszarze zapowietrzonym lub z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu, jeżeli urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie stad rodzicielskich, z których pochodzą jaja wylęgowe i wykluczył wysoce zjadliwą grypę ptaków.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził przedmiotową zgodę:
1) jaja wylęgowe i ich opakowania poddaje się odkażaniu oraz znakuje się w sposób umożliwiający identyfikację miejsca pochodzenia tych jaj;
2) jaja wylęgowe transportuje się w środkach transportu zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem;
3) w wyznaczonym zakładzie wylęgu drobiu stosuje się środki bezpieczeństwa biologicznego określone przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia tego zakładu.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził przedmiotową zgodę, środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu jaj czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust.2 pkt 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

§ 13 ust. 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW właściwego dla gospodarstwa wysyłki. Organ ten powinien określić środki bezpieczeństwa biologicznego, o których mowa w pkt 3). PLW właściwy dla gospodarstwa wysyłki powinien współdziałać z PLW właściwym dla wyznaczonego zakładu wylęgu drobiu (art. 106 kpa nie stosuje się).
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj konsumpcyjnych bezpośrednio:
1) do wyznaczonego przez niego zakładu pakowania jaj, jeżeli jaja zostały umieszczone w pojemnikach jednorazowych oraz zastosowano środki bezpieczeństwa biologicznego określone przez tego lekarza,
2) do zakładu wytwarzającego lub przetwarzającego produkty jajeczne w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworzenia w sposób określony w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale XI lub
3) w celu ich usunięcia.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził przedmiotową zgodę, środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, jaj lub zwłok, czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust.2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  
§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  
§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki. Organ ten powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się). Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby w przypadkach, o których mowa w pkt 1, jaja nie były transportowane poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. Ponadto, GLW zaleca, aby w tych przypadkach PLW właściwy dla miejsca wysyłki uzyskiwał każdorazowo zgodę na transport jaj PLW właściwego dla wyznaczonego zakładu pakowania, w formie pisemnej. GLW zaleca także, aby środki bezpieczeństwa biologicznego, o których mowa w pkt 1, obejmowały co najmniej oczyszczenie i dezynfekcję jaj w gospodarstwie lub w wyznaczonym zakładzie pakowania.
Zakaz przemieszczania i transportu zwłok drobiu lub innych ptaków z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego.  § 11 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakazu tego nie stosuje się do przejazdu przez obszar zapowietrzony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 11 ust. 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport zwłok drobiu lub innych ptaków bezpośrednio w celu ich usunięcia.

  

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził przedmiotową zgodę, środki transportu i sprzęt wykorzystywane do transportu zwłok czyści się i odkaża pod nadzorem urzędowym powiatowego lekarza weterynarii niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

§ 13 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  
§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r.

Decyzja administracyjna PLW
Zakaz wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych. § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na przemieszczanie nawozów naturalnych z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zapowietrzonym do wyznaczonego przez niego zakładu, w celu przetworzenia lub tymczasowego przechowywania i późniejszego przetworzenia w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1774/2002 lub przepisach Komisji Europejskiej wydanych zgodnie z art. 64 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE.

Przepis § 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków stosuje się.

§ 12 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

§ 40 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r.

Decyzja administracyjna PLW
Każdy przywóz paszy do gospodarstwa 
w obszarze zapowietrzonym powinien być zgłaszany PLW przez posiadacza tego gospodarstwa, ze wskazaniem rodzaju paszy, jej pochodzenia oraz dnia i godziny przywozu.
art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2005/94/WE  Brak wyjątków      
   

Obszar zagro-
żony

Zakaz przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych na obszarze zagrożonym. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakaz ten nie dotyczy przejazdu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 17 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Zezwolenie to dotyczy jedynie przemieszczania drobiu wewnątrz obszaru zagrożonego.
§ 17 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni znajdującej się na obszarze zagrożonym, w celu natychmiastowego poddania ubojowi oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pozyskanego z tego drobiu. § 18 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW właściwego dla rzeźni
Zakaz wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków PLW może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego zakazu. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków art. 30 lit. f dyrektywy Rady 2005/94/WE Decyzja administracyjna PLW. Główny Lekarz Weterynarii nie zaleca wydawania przedmioto-
wych zezwoleń.
Przedmiotowego zakazu nie stosuje się do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:
1) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;
2) dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
§ 17 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Zakaz przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych do gospodarstw lub rzeźni znajdujących się poza obszarem zagrożonym. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni w celu natychmiastowego poddania ubojowi, jeżeli są spełnione warunki określone w § 12 ust. 2 pkt 1 i § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków. § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW właściwego dla rzeźni.

GLW zaleca, aby przedmiotowa zgoda była wyrażana wyłącznie po przeprowadzaniu badań laboratoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków i po uzyskaniu wyników tych badań wykluczających zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jedynie po spełnieniu tego warunku mięso może być wprowadzane na rynek, w tym do sprzedaży detalicznej, bez obróbki cieplnej.

Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, bezpośrednio do gospodarstwa znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym nie jest utrzymywany drób; gospodarstwo po przywiezieniu drobiu obejmuje się nadzorem urzędowym.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził przedmiotową zgodę, po przywiezieniu drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, gospodarstwo przeznaczenia obejmuje się nadzorem urzędowym, a drób ten pozostawia się w tym gospodarstwie co najmniej przez 21 dni.

§ 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

§ 18 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW. Organ ten powinien współdziałać 
z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport piskląt jednodniowych bezpośrednio do gospodarstwa znajdującego się na terytorium:
a) Rzeczypospolitej Polskiej, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego i objęciu gospodarstwa przeznaczenia nadzorem urzędowym lub
b) innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli:
– pisklęta wykluły się z jaj wylęgowych pochodzących z gospodarstwa znajdującego się poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym,
– w zakładzie wylęgu drobiu jaja wylęgowe oraz wyklute z nich pisklęta nie miały kontaktu z jajami wylęgowymi oraz pisklętami pochodzącymi ze stad drobiu znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym.

Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii wyraził zgodę, o której mowa w lit. a, przywiezione pisklęta jednodniowe pozostawia się 
w gospodarstwie przeznaczenia co najmniej przez 21 dni.

§ 18 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
§ 18 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków

Decyzja administracyjna PLW. Jeżeli ma miejsce transport na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się). 
W przypadkach określonych w lit. b, Główny Lekarz Weterynarii nie zaleca wydawania zgody na transport piskląt jednodniowych do gospodarstwa położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków;
rozporządzenie MRiRW z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków
Brak wyjątków    
Zakaz wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. f rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Brak wyjątków    
Zakaz przemieszczania jaj na obszarze zagrożonym.  § 17 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Zakaz ten nie dotyczy przejazdu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. § 17 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Wynika bezpośrednio z przepisów prawa
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Zezwolenie to dotyczy jedynie przemieszczania jaj wewnątrz obszaru zagrożonego.
§ 17 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW
Zakaz przemieszczania jaj do gospodarstw, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj wylęgowych bezpośrednio do wyznaczonego przez niego zakładu wylęgu drobiu znajdującego się na obszarze zagrożonym lub poza nim, jeżeli jaja wylęgowe i ich opakowania zostały przed wysyłką poddane odkażaniu, a ich oznakowanie umożliwia identyfikację miejsca pochodzenia tych jaj. § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW. PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj konsumpcyjnych bezpośrednio do wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii zakładu pakowania jaj, jeżeli jaja zostały umieszczone w pojemnikach jednorazowych oraz zastosowano środki bezpieczeństwa biologicznego określone przez tego lekarza.

W takim przypadku jaja konsumpcyjne powinny być zaopatrzone 
w świadectwo zdrowia.

§ 18 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków;
rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.)
Decyzja administracyjna PLW. PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby jaja nie były transportowane do zakładu pakowania jaj położonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, GLW zaleca, aby PLW właściwy dla miejsca wysyłki każdorazowo informował o transporcie jaj PLW właściwego dla wyznaczonego zakładu pakowania jaj. GLW zaleca także, aby przedmiotowe środki bezpieczeństwa biologicznego, obejmowały co najmniej oczyszczenie i dezynfekcję jaj w gospodarstwie lub w wyznaczonym zakładzie pakowania. GLW uznaje, że po spełnieniu powyższych wymagań, jaja te mogą być przedmiotem handlu wewnątrz-
wspólnotowego.
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj konsumpcyjnych bezpośrednio do zakładu wytwarzającego lub przetwarzającego produkty jajeczne w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji X w rozdziale II, w celu ich przetworzenia w sposób określony w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale XI.

W takim przypadku jaja powinny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

§ 18 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków;
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.)
Decyzja administracyjna PLW. PLW powinien współdziałać 
z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport jaj konsumpcyjnych bezpośrednio w celu ich usunięcia. § 18 ust. 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków
Zakaz wywożenia lub rozrzucania ściółki, lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie. § 17 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na przemieszczanie nawozów naturalnych z gospodarstwa znajdującego się na obszarze zagrożonym do wyznaczonego przez niego zakładu, w celu przetworzenia lub tymczasowego przechowywania i późniejszego przetworzenia w sposób określony w przepisach rozporządzenia nr 1774/2002 lub przepisach Komisji Europejskiej wydanych zgodnie z art. 64 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE. § 18 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków Decyzja administracyjna PLW
Każdy przywóz paszy do gospodarstwa 
w obszarze zagrożonym powinien być zgłaszany PLW przez posiadacza tego gospodarstwa, ze wskazaniem rodzaju paszy, jej pochodzenia oraz dnia i godziny przywozu.
art. 17 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2005/94/WE  Brak wyjątków      
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń