kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.   Imieniny: Aliny, Anety, Benona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2681363 osób

Grypa ptaków

2007-12-10 I część wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii

I część
wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących zakazów i nakazów stosowanych w obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

obszar zakaz lub nakaz podstawa prawna zakazu lub nakazu  wyjątki od zakazu podstawa prawna wyjątku od zakazu Forma prawna działania albo wskazanie, że wyjątek wynika wprost z przepisów prawa
1 2 3 4 5 6

Obszar B

Żywy drób, inne utrzymywane ptaki, z wyjątkiem ptaków, o których mowa w art. 2 lit. c) pkt i) i ii) decyzji Komisji 2006/415/WE, oraz dzikie ptaki łowne nie mogą być wysyłane z obszaru B do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich art. 5 lit. a) decyzji Komisji 2006/415/WE Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do ubojni znajdujących się w tym państwie członkowskim wyznaczonych przez właściwe organy, lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, do wyznaczonej ubojni w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

 Przemieszczenie do ubojni odbywa się pod urzędową kontrolą, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- urzędowy lekarz weterynarii stwierdził, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
-używane środki transportu zostaną oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

W przypadku wysyłki drobiu do ubojni w innym państwie członkowskim, świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłce zaopatruje się w adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 6 ust. 1 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  
Art. 6 ust. 6 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

  
Art. 6 ust. 5 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW. W przypadku przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się). W przypadku wywozu poza granice kraju, organem właściwym do zawarcia przedmiotowego porozumienia jest GLW.
Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do gospodarstw objętych urzędową kontrolą znajdujących się w tym państwie członkowskim, w których drób musi pozostać przez okres co najmniej 21 dni.

Przemieszczenie odbywa się pod urzędową kontrolą, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- urzędowy lekarz weterynarii stwierdził, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
-używane środki transportu zostaną oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

W przypadku wysyłki drobiu do innego państwa członkowskiego, świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłce zaopatruje się w adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 6 ust. 2 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

Art. 6 ust. 6 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

Art. 6 ust. 5 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW. Organ ten powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do wyznaczonych gospodarstw znajdujących się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim pod warunkiem, że:
a) właściwe władze wyraziły zgodę;
b) w wyznaczonym gospodarstwie nie jest trzymany żaden inny drób;
c) wyznaczone gospodarstwo objęte jest urzędowym nadzorem;
d) drób pozostanie w wyznaczonym gospodarstwie przez okres co najmniej 21 dni.

Przemieszczenie odbywa się pod urzędową kontrolą, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- urzędowy lekarz weterynarii stwierdził, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
-używane środki transportu zostaną oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

W przypadku wysyłki drobiu do innego państwa członkowskiego, świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłce zaopatruje się w adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 6 ust. 3 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

  

  

  
Art. 6 ust. 6 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

 Art. 6 ust. 5 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW,  po uzyskaniu zgody właściwych władz w państwie przeznaczenia Czynności w celu uzyskania takiej zgody podejmuje GLW.
Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewiezienie jednodniowych kurcząt z wylęgarni położonej na obszarze B:
1) do gospodarstw objętych urzędową kontrolą na terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, najlepiej położonych poza obszarem A;
2) do innych gospodarstw, najlepiej położonych poza obszarem A, pod warunkiem, że jednodniowe kurczęta wykluły się z jaj spełniających wymogi określone w art. 7 ust. 1 lit. b) decyzji Komisji 2006/415/WE;
3) do innych gospodarstw, najlepiej położonych poza obszarem A, pod warunkiem, że jednodniowe kurczęta wykluły się z jaj zebranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru poza strefami A i B oraz były przewożone w dezynfekowanych opakowaniach

.Przemieszczenie odbywa się pod urzędową kontrolą, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- urzędowy lekarz weterynarii stwierdził, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,
-używane środki transportu zostaną oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

W przypadku wysyłki drobiu do innego państwa członkowskiego, świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłce zaopatruje się w adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 6 ust. 4 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Art. 6 ust. 6 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

Art. 6 ust. 5 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW. W przypadku przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się).
Jaja wylęgowe drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli z wyjątkiem ptaków, o których mowa w art. 2 lit. c) pkt ii) nie mogą być wysyłane z obszaru B do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich art. 5 lit. a) decyzji Komisji 2006/415/WE Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę jaj wylęgowych:
1) zbieranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru na obszarze B, do wyznaczonej wylęgarni w państwie członkowskim dotkniętym chorobą, lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, do wyznaczonej wylęgarni w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;
2) zbieranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru na obszarze B, w przypadku których badanie serologiczne na obecność ptasiej grypy, umożliwiające wykrycie choroby u 5 % zwierząt przy prawdopodobieństwie wynoszącym co najmniej 95 %, dało wynik negatywny, oraz zapewnione są możliwości monitorowania, do wszystkich wylęgarni.

Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom jaj wylęgowych wysyłanym do innych państw członkowskich, zawierają następującą adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 7 ust. 1 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Art. 7 ust. 3 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW. W przypadku przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, PLW powinien współdziałać z PLW właściwym dla miejsca przeznaczenia (art. 106 kpa nie stosuje się). W przypadku wywozu poza granice kraju, GLW jest organem właściwym do zawarcia porozumienia z właściwym organem innego państwa.
Państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na wysyłkę jaj wylęgowych lub jaj SPF z gospodarstw położonych w dniu zbioru na obszarze A lub B do wyznaczonych laboratoriów, instytutów, zakładów produkujących leki lub szczepionki, w państwie członkowskim dotkniętym chorobą, lub - w wyniku porozumienia między właściwymi organami - w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom jaj wylęgowych wysyłanym do innych państw członkowskich, zawierają następującą adnotację:
"Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna".

Art. 7 ust. 2 decyzji Komisji 2006/415/WE

  

  

  

  

   
Art. 7 ust. 3 decyzji Komisji 2006/415/WE

Decyzja administracyjna PLW. Do zawarcia przedmiotowego porozumienia organem właściwym jest GLW.

  

  

Wynika bezpośrednio z przepisów prawa

Żaden drób lub inne ptaki nie mogą być gromadzone na imprezach odbywających się na obszarze B, takich jak targi, rynki lub pokazy art. 5 lit. d) decyzji Komisji 2006/415/WE;
 
rozporządzenie MRiRW z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków
Brak wyjątków    
Jaja konsumpcyjne - brak zakazów.        
  Świeże mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem mięsa i produktów z dzikich ptaków łownych - brak zakazów.        
   

Obszary A i B

Żadne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wytworzone z dzikich ptaków łownych nie mogą być wysyłane z obszarów A i B do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich. art. 5 lit. b) decyzji Komisji 2006/415/WE Państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę na rynek krajowy świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie i przetworów lub produktów mięsnych z dzikiego ptactwa łownego pochodzącego z obszaru A lub B.
Mięso świeże powinno być oznakowane :
a) zgodnie ze specjalnym znakiem identyfikacyjnym przewidzianym w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE;
b) inne powinno być znakowane (po spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm. wdrażającego dyr. 2002/99);
c) zgodnie z art. 2 lit b decyzji 2007/118 WE - tylko dla zakładów zatwierdzonych na kraj. Art. 8 ust. 1 decyzji Komisji 2006/415/WE; rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.)
Art. 8 ust. 1 decyzji Komisji 2006/415/WE; rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.) Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki
Państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na wysyłkę:
a) produktów mięsnych wytworzonych z mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących z obszarów A lub B, poddanych obróbce wymaganej w przypadku ptasiej grypy, określonej w wierszu 1 pozycje a), b) lub c) tabeli w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE (w tym przypadku stosuje się również rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.);
b) świeżego mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących spoza obszarów A i B i wyprodukowanego w zakładach położonych na obszarach A lub B zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz kontrolowanego zgodnie z wymogami rozdziału VIII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;
c) mięsa mielonego, przetworów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie i produktów mięsnych zawierających mięso, o którym mowa w lit. b), wyprodukowanych w zakładach położonych na obszarach A lub B zgodnie z wymogami sekcji V i VI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
Art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2006/415/WE; rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 71, .poz. 492 ze zm.) Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki
żadne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wytworzone w całości lub w części z gatunków ptaków z obszarów A i B i objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 nie mogą być przewożone między obszarami A i B lub wysyłane z tych obszarów do pozostałych części terytorium państwa art. 5 lit. c) decyzji Komisji 2006/415/WE Państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na:
a) wysyłanie z obszaru A lub B produktów ubocznych wytworzonych z ptaków, które:
i) spełniają warunki określone w następujących załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub ich częściach:
- Załącznik V
- rozdział II sekcja A, rozdział III sekcja B, rozdział IV sekcja A, rozdział VI sekcje A i B, rozdział VII sekcja A, rozdział VIII sekcja A, rozdział IX sekcja A i rozdział X sekcja A załącznika VII oraz
- rozdział II sekcja B, rozdział III (II) sekcja A oraz rozdział VII sekcja A pkt 1) ppkt a) załącznika VIII; lub
ii) są przewożone w biologicznie bezpiecznych warunkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa do wyznaczonych zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 12 do 15 lub art. 17 lub 18 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w celu usunięcia, dalszego przetworzenia lub wykorzystania zapewniającego co najmniej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy; lub
iii) są przewożone w biologicznie bezpiecznych warunkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa do użytkowników lub zbiornic zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 i są przeznaczone do żywienia zwierząt po obróbce zgodnie z pkt 5 ppkt a) ii) i iii) załącznika IX do tego rozporządzenia, zapewniającej co najmniej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy;
b) wysyłanie z obszaru B nieprzetworzonych piór lub części piór zgodnie z rozdziałem VIII sekcja A pkt 1 ppkt a) załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych;
c) wysyłkę z obszaru A lub obszaru B piór i części piór, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych, poddanych obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej wyeliminowanie czynników chorobotwórczych.
Art. 9 decyzji Komisji 2006/415/WE  Decyzja administracyjna PLW właściwego dla miejsca wysyłki. PLW informuje o przesyłce PLW właściwego dla miejsca przeznaczenia.

  

Wzory świadectw zdrowia na drób

Strefa A

  

ŚWIADECTWO

nr ……………………………………… (1)
dla drobiu przewożonego z gospodarstwa z obszaru
zapowietrzonego lub z obszaru zagrożonego do ubojni

  Właściwy organ: ..............................................................................................................................................
  
Nr: ......................................................................................................................................................................
  
 1. Identyfikacja zwierząt
    
  Gatunek: ............................................................................................................................................................
    
  Liczba zwierząt (2): ...........................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  Oznakowanie identyfikacyjne: ........................................................................................................................
    
    
 2. Pochodzenie zwierząt
    
  Adres gospodarstwa pochodzenia: .............................................................................................................
    
  Identyfikacja zakładu (3): .................................................................................................................................
    
    
 3. Przeznaczenie zwierząt
    
  Zwierzęta będą przewiezione do następującej ubojni: .............................................................................
    
  Następującym środkiem transportu (4): ......................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
    
 4. Inne istotne informacje:
    
  Pochodzenie drobiu
    
  4.1 Województwo: ............................................................................................................................................
    
  4.2 Powiat : ........................................................................................................................................................
    
  4.3 Gmina: .........................................................................................................................................................
    
  4.4 Nazwa, numer i adres gospodarstwa
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  4.5 Strefa objęta restrykcjami (obszar zapowietrzony, obszar zagrożony)
    
  …………………………………………………………………………………...
    
  Podmiot pośredniczący w obrocie (jeżeli dotyczy):
    
  4.6 .......................................................................................................................................................................
    
    
 5. Oświadczenie
    
  Ja niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że:
    
    
  a) opisane wyżej zwierzęta zostały zbadane przed ubojem na terenie wyżej wymienionego gospodarstwa o godzinie ............................................................ (czas) w  dniu ................................................................ (data) i stwierdzono, że nie wykazują objawów klinicznych i są zdrowe;
    
  b) rejestry i dokumentacja dotycząca tych zwierząt spełniały wymogi prawne i nie zabraniała uboju tych zwierząt;
    
  c) wykonanie badania laboratoryjnego, którym poddano opisane wyżej zwierzęta - poniżej podaję datę i wynik tego badania laboratoryjnego (5):
    
  ..............................................................................................................................................................................;
    
  d) zwierzęta te spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2187)
    
  e) zwierzęta te spełniają wymogi dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. U. UE L 10 z 14.01.2006 r., str. 16).

  

Sporządzono w ...................................................................... w dniu .......................................................................
                                                           (Miejsce)                                                                  (Data)

  

  
  
...............................
       Pieczęć (6)
(Podpis urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii) (6)

  

  

Objaśnienia:

 1. należy wpisać numer seryjny świadectwa
    
 2. należy wpisać ogólną liczba zwierząt, z podziałem na poszczególne środki transportu
    
 3. należy wpisać numer identyfikacyjny fermy
    
 4. należy wymienić wszystkie środki transportu, jeżeli jest więcej niż jeden; podaje się stosownie do okoliczności numer(y) rejestracyjn(y)(e) wagonu kolejowego lub samochodu ciężarowego. W przypadku transportu w pojemnikach lub skrzynkach należy podać ich całkowitą liczbę, numery rejestracji i pieczęci, jeśli takie istnieją.
    
 5. zgodnie z art. 23 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 2005/94/WE, badanie laboratoryjne wykonuje się w stosownych przypadkach (decyzję w tym zakresie podejmuje urzędowy lekarz weterynarii), zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym
    
 6. pieczęć i podpis w kolorze odmiennym od koloru druku. Ta sama zasada stosuje się do pieczęci innych niż pieczęcie wytłaczane lub znaki wodne.

  

do pobrania (doc 38 kB)

  


Strefa B

 

ŚWIADECTWO

nr ……………………………………… (1)
dla drobiu przewożonego z gospodarstwa z obszaru B do ubojni

  Właściwy organ: ..............................................................................................................................................
  
Nr: ......................................................................................................................................................................
  
 1. Identyfikacja zwierząt
    
  Gatunek: ............................................................................................................................................................
    
  Liczba zwierząt (2): ...........................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  Oznakowanie identyfikacyjne: ........................................................................................................................
    
    
 2. Pochodzenie zwierząt
    
  Adres gospodarstwa pochodzenia: .............................................................................................................
    
  Identyfikacja zakładu (3): .................................................................................................................................
    
    
 3. Przeznaczenie zwierząt
    
  Zwierzęta będą przewiezione do następującej ubojni: .............................................................................
    
  Następującym środkiem transportu (4): ......................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
    
 4. Inne istotne informacje:
    
  Pochodzenie drobiu
    
  4.1 Województwo: ............................................................................................................................................
    
  4.2 Powiat : ........................................................................................................................................................
    
  4.3 Gmina: .........................................................................................................................................................
    
  4.4 Nazwa, numer i adres gospodarstwa
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  ..............................................................................................................................................................................
    
  Podmiot pośredniczący w obrocie (jeżeli dotyczy):
    
  4.5 .......................................................................................................................................................................
    
    
 5. Oświadczenie
    
  Ja niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym poświadczam, że:
    
    
  a) opisane wyżej zwierzęta zostały zbadane przed ubojem na terenie wyżej wymienionego gospodarstwa o godzinie ............................................................ (czas) w  dniu ................................................................ (data) i stwierdzono, że nie wykazują objawów klinicznych i są zdrowe;
    
  b) rejestry i dokumentacja dotycząca tych zwierząt spełniały wymogi prawne i nie zabraniała uboju tych zwierząt;
    
  c) zwierzęta te spełniają wymogi decyzji Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylającej decyzję 2006/135/WE (Dz. Urz. UE L 164 z 16.06.2006, z późn. zm.).

  

Sporządzono w ...................................................................... w dniu .......................................................................
                                                           (Miejsce)                                                                  (Data)

  

  
  
...............................
       Pieczęć (5)
(Podpis urzędowego lub zatwierdzonego lekarza weterynarii) (5)

  

  

Objaśnienia:

 1. należy wpisać numer seryjny świadectwa
    
 2. należy wpisać ogólną liczba zwierząt, z podziałem na poszczególne środki transportu
    
 3. należy wpisać numer identyfikacyjny fermy
    
 4. należy wymienić wszystkie środki transportu, jeżeli jest więcej niż jeden; podaje się stosownie do okoliczności numer(y) rejestracyjn(y)(e) wagonu kolejowego lub samochodu ciężarowego. W przypadku transportu w pojemnikach lub skrzynkach należy podać ich całkowitą liczbę, numery rejestracji i pieczęci, jeśli takie istnieją.
    
 5. pieczęć i podpis w kolorze odmiennym od koloru druku. Ta sama zasada stosuje się do pieczęci innych niż pieczęcie wytłaczane lub znaki wodne.

  

do pobrania (doc 36 kB)

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń