kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.   Imieniny: Aliny, Anety, Benona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2681417 osób

Grypa ptaków

2006-06-29 DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2006 r.
16.6.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 164/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2006 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków
podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2400)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/415/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, 

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18,

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 66 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków o wysokiej śmiertelności, która może szybko osiągnąć rozmiary epidemii i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. W określonych okolicznościach może ona również stanowić zagrożenie dla zdrowia

 


(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).
(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 
(3)
Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 590/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 8).
(4) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

 

ludzkiego. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego na inne gospodarstwa, wśród dzikiego ptactwa oraz rozprzestrzenienia się z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i państwa trzecie za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami lub otrzymanymi z nich produktami. 

(2)

 W przypadku wykrycia obecności wirusa A podtypu H5 wysoce zjadliwej grypy ptaków w próbce pobranej u drobiu na terytorium państwa członkowskiego oraz w przypadku, gdy w oczekiwaniu na określenie typu neuraminidazy (N), obraz kliniczny i okoliczności epidemiologiczne budzą podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem A podtypu H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków, lub gdy wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków tego podtypu zostało potwierdzone, dane państwo członkowskie powinno zastosować pewne środki ochronne w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się choroby.

(3)

 Wymienione środki ochronne zostały przyjęte decyzją Komisji 2006/135/WE z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (5), w celu wdrożenia obok środków przyjętych w ramach dyrektywy Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (6), w szczególności w odniesieniu do przemieszczania niektórych ptaków oraz produktów otrzymywanych z drobiu i innych ptaków, pochodzących ze strefy dotkniętej chorobą.

(4)

Środki ustanowione w dyrektywie 92/40/EWG zostały gruntownie zrewidowane w świetle najnowszej wiedzy naukowej na temat zagrożeń grypy ptaków dla zdrowia zwierząt i ludzi, opracowania nowych testów laboratoryjnych i szczepionek oraz doświadczeń nabytych podczas wystąpienia ostatnich ognisk tej choroby we Wspólnocie
i w krajach trzecich. Biorąc pod uwagę tę rewizję, dyrektywa 92/40/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2005/94/WE, która ma zostać przetransponowana do ustawodawstw państw członkowskich do dnia 1 lipca 2007 r..


(5) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/384/WE (Dz.U. L 148 z 2.6.2006, str. 53).
(6) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

 

 

L 164/52

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2006


(5)

W oczekiwaniu na transpozycję dyrektywy 2005/94/WE oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z grypą ptaków we Wspólnocie, konieczne było przyjęcie środków przejściowych, stosowanych w odniesieniu do gospodarstw, w których potwierdzono lub podejrzewa się wybuch grypy ptaków wywołanej wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli.

(6)

Wspomniane środki przejściowe, ustanowione decyzją Komisji 2006/416/WE wersja ostateczna (7) powinny umożliwić państwom członkowskim przyjęcie proporcjonalnych i elastycznych środków zwalczania choroby, z uwzględnieniem różnych poziomów ryzyka właściwych dla poszczególnych szczepów wirusa, prawdopodobnego wpływu społeczno-gospodarczego tych środków na sektor rolnictwa i inne sektory, równocześnie
zapewniając, że środki przyjęte w odpowiedzi
na każdy możliwy scenariusz będą najwłaściwsze.

(7)

W związku z postępem dokonanym przez niektóre państwa członkowskie w zakresie transpozycji dyrektywy 2005/94/WE, odniesienia do środków przejściowych powinny być uznawane za odniesienia do stosownego akapitu dyrektywy 2005/94/WE.

(8)

Jednakże w obliczu szczególnego zagrożenia chorobą i sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz uwzględniając ewentualne poważne skutki ekonomiczne choroby, zwłaszcza na obszarach, na których hodowana jest znaczna ilość drobiu, niektóre środki uzupełniające przewidziane w decyzji 2006/135/WE powinny zostać utrzymane. Środki te powinny służyć wzmocnieniu lokalnych środków zwalczania, regionalizacji danego państwa członkowskiego poprzez odgraniczenie części terytorium dotkniętej chorobą od pozostałego terytorium oraz zagwarantowaniu sektorowi drobiu oraz partnerom handlowym bezpieczeństwa produktów wysyłanych z wolnej od choroby części terytorium danego państwa członkowskiego.

(7)

Środki przewidziane w decyzji 2006/135/WE powinny zostać dostosowane do środków ustanowionych decyzją 2006/416/WE wersja ostateczna; w związku z tym, dla dobra spójności i przejrzystości prawa, należy uchylić decyzję 2006/135/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją, która przewiduje dodatkowe środki zwalczania choroby w odniesieniu do konkretnej sytuacji epidemiologicznej,


(1) Patrz str. 61 Dz.U.

 

tylko w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1.

(10)

 Uwzględniając różnice w zagrożeniu chorobą
w przypadku wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków, państwo członkowskie dotknięte chorobą, w ścisłej współpracy z Komisją, powinno określić obszary wysokiego ryzyka i obszary niskiego ryzyka, które powinny być odgraniczone od wolnej od choroby części terytorium.

(11)

Jeśli wymaga tego sytuacja epidemiologiczna, należy wprowadzić odpowiednie środki w stosunku do obszarów dotkniętych wybuchem wysoce zjadliwej grypy ptaków, lub w stosunku do których istnieje podejrzenie wybuchu choroby, w szczególności w postaci określenia tych obszarów zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji oraz aktualizacji dokonanego określenia w zależności od rozwoju sytuacji, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 10 ust. 3 lub 4 dyrektywy 90/425/EWG oraz w art. 9 ust. 3 lub 4 dyrektywy 89/662/EWG.

(12)

Na obszarach dotkniętych chorobą należy wprowadzić środki określone w decyzji Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającej środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtypu H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (8).

(13)

Dla zachowania spójności, należy do celów niniejszej decyzji zastosować niektóre definicje przewidziane w dyrektywie 2005/94/WE, dyrektywie Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących
handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (9), rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (10), rozporządzeniu (WE) nr 998/2003.


(8) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/855/WE (Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 21).
(9) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.
(10) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83).

 

 

16.6.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 164/53


(14)

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (11) przewiduje powołanie zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków oraz wzór świadectwa, które towarzyszy zwierzętom lub ich gametom w przypadku handlu między tego rodzaju zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich. Dla ptaków przewożonych z lub do jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie ze wspomnianą dyrektywą przewiduje się odstępstwo od ograniczeń przewozowych.

(15)

Przewożenie jaj wylęgowych ze stref ochrony powinno być dozwolone na określonych warunkach. Wysyłka jaj wylęgowych do innych krajów powinna być dozwolona, z zastrzeżeniem, w szczególności, spełnienia warunków określonych w dyrektywie 2005/94/WE. W takich przypadkach świadectwa zdrowia zwierząt dostarczone zgodnie z dyrektywą 90/539/EWG powinny zawierać odniesienie do niniejszej decyzji.

(16)

Wysyłka ze stref ochrony mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z dzikich ptaków łownych powinna być dozwolona na określonych warunkach, w szczególności po spełnieniu określonych wymogów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (12).

(17)

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (13) ustanawia wykaz zabiegów mających na celu wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia, które stanowi mięso pochodzące z obszarów objętych ograniczeniami i przewiduje możliwość stworzenia


(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321).
(12) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005.
(13) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

  

specjalnego znaku identyfikacyjnego oraz określa znak identyfikacyjny wymagany w przypadku mięsa niedopuszczonego do wprowadzenia do obrotu ze względu na zdrowie zwierząt. Należy zezwolić na wysyłkę ze stref ochrony mięsa posiadającego znak jakości zdrowotnej przewidziany w tej dyrektywie oraz produktów mięsnych poddanych zabiegom w niej określonych.

(18)

Rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawia środki przejściowe zezwalające na użycie krajowego znaku identyfikacyjnego dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dopuszczonych do obrotu wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym zostały wyprodukowane.

(19)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (14) zezwala na wprowadzanie na rynek szerokiej gamy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z obszarów Wspólnoty objętych ograniczeniami dotyczącymi zdrowia zwierząt, ponieważ produkty te uznaje się za bezpieczne z uwagi na specjalne warunki produkcji, przetwarzania
i wykorzystania, które skutecznie unieszkodliwiają możliwe czynniki chorobotwórcze lub wykluczają kontakt ze zwierzętami podatnymi na chorobę.

(20)

Biorąc pod uwagę środki przyjęte w następstwie wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w stadzie drobiu przydomowego w Danii oraz ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b) i c) decyzji 2006/135/WE, obszary te powinny być w dalszym ciągu wymienione w Załączniku do
niniejszej decyzji; kolejne obszary A i B powinny także zostać wymienione ze względu na niedawny wybuch grypy ptaków podtypu H5 w stadzie gęsi na Węgrzech.

(21)

Dlatego też decyzja 2006/135/WE powinna zostać uchylona i zastąpiona niniejszą decyzją.

(22)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


(14) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 25).

 

 

L 164/54

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

16.6.2006


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

 

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

 1. Niniejsza decyzja ustanawia niektóre środki ochronne, które należy zastosować w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej
  grypy ptaków u drobiu na terytorium państwa członkowskiego (zwanego dalej „państwem członkowskim dotkniętym chorobą”), wywołanej wirusem A podtypu H5 wysoce zjadliwej grypy ptaków, w przypadku której podejrzewany jest („podejrzenie wybuchu”) lub został potwierdzony („wybuch”) typ neuraminidazy N1, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy na wolne od choroby obszary Wspólnoty poprzez przemieszczanie drobiu, innych ptaków oraz otrzymanych z nich produktów.

 2. Środki określone w niniejszej decyzji stosuje się bez uszczerbku dla środków, które w przypadku wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu należy wprowadzić zgodnie z decyzją 2006/416/WE wersja ostateczna.

 

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2005/94/WE. Dodatkowo stosuje się następujące definicje:

 1. „jaja wylęgowe” oznacza jaja do inkubacji składane przez drób w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE;

 2. „dzikie ptactwo łowne” oznacza zwierzęta łowne w rozumieniu pkt 1.5 tiret drugie oraz – jeżeli chodzi o gatunki ptaków – w rozumieniu pkt 1.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

 3. „inne ptaki żyjące w niewoli” oznacza ptaki w rozumieniu art. 2 pkt 6 dyrektywy 2005/94/WE, w tym:

  1. zwierzęta domowe z gatunków ptaków, o których mowa w art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003, oraz

  2. ptaki przeznaczone dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków, określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG.

Artykuł 3

Obszary A i B

 1. Obszar wymieniony w części A Załącznika („obszar A”), uznaje się za obszar wysokiego ryzyka, składający się ze stref ochrony i nadzoru, ustanowionych zgodnie z art. 11 decyzji 2006/416/WE wersja ostateczna.

 2. Obszar wymieniony w części B Załącznika („obszar B”) uznaje się za obszar niskiego ryzyka, który może obejmować całość lub części strefy zamkniętej ustanowionej zgodnie z art. 11 decyzji 2006/416/WE wersja ostateczna; obszar ten odgranicza obszar A od wolnej od choroby części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeśli część taka została określona, lub od państw sąsiadujących.

 

Artykuł 4

Określenie obszarów A i B

 1. Natychmiast po stwierdzeniu wybuchu lub w przypadku podejrzenia wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 wysoce zjadliwej grypy ptaków, przy podejrzeniu lub potwierdzeniu neuraminidazy typu N1, państwo członkowskie dotknięte chorobą określa obszar A, uwzględniając wymogi prawne określone w art. 11 decyzji 2006/416/WE wersja ostateczna oraz obszar B, uwzględniając czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne odnoszące się do ptasiej grypy oraz powiadamia o nich Komisję, pozostałe państwa członkowskie oraz, we właściwych przypadkach, przekazuje je do publicznej wiadomości.

 2. Komisja, we współpracy z państwem członkowskim dotkniętym chorobą, analizuje obszary określone przez to państwo i wprowadza właściwe środki w odniesieniu do tych obszarów zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/662/EWG oraz art. 10 ust. 3 lub 4 dyrektywy 90/425/EWG.

 3. Jeśli potwierdzono występowanie typu neuraminidazy innego niż typ N1, państwo członkowskie dotknięte chorobą znosi środki wprowadzone przez nie w odniesieniu do przedmiotowych obszarów i powiadamia o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

Komisja, we współpracy z państwem członkowskim dotkniętym chorobą, wprowadza właściwe środki zgodnie z art. 9 ust. 3 lub 4 dyrektywy 89/662/EWG oraz art. 10 ust. 3 lub 4 dyrektywy 90/425/EWG.

 

 

16.6.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 164/55


 1. Jeśli u drobiu potwierdzono występowanie wirusa A podtypu H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków, państwo członkowskie dotknięte chorobą:

 1. powiadamia Komisję i pozostałe państwa członkowskie;

 2. stosuje środki przewidziane w art. 5:

  1. przez co najmniej 21 dni w przypadku strefy ochronnej oraz 30 dni w przypadku strefy nadzorowanej, od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i dezynfekcji gospodarstwa dotkniętego wybuchem choroby, przeprowadzonych zgodnie z art. 7 ust. 7 decyzji 2006/416/WE wersja
   ostateczna; oraz
  2. tak długo, jak jest to konieczne przy uwzględnieniu czynników geograficznych, administracyjnych, ekologicznych i epizootiologicznych związanych z ptasią grypą; lub
  3. do daty określonej w Załączniku dla państwa członkowskiego
   dotkniętego chorobą;
 3. na bieżąco informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie o rozwoju sytuacji w odniesieniu do obszarów A i B.

Komisja, we współpracy z państwem członkowskim dotkniętym
chorobą, wprowadza właściwe środki zgodnie z art. 9 ust. 3 lub
4 dyrektywy 89/662/EWG oraz art. 10 ust. 3 lub 4 dyrektywy
90/425/EWG.

 

Artykuł 5

Ogólny zakaz

Oprócz ograniczeń nałożonych decyzją Komisji 2006/416/WE wersja ostateczna w zakresie przemieszczania drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli, ich jaj wylęgowych i produktów otrzymanych z takich ptaków, państwa członkowskie zapewniają, aby w odniesieniu do gospodarstw znajdujących się w strefach ochrony, nadzoru i innych strefach objętych ograniczeniami:

 1. żywy drób, inne ptaki żyjące w niewoli, z wyjątkiem ptaków, o których mowa w art. 2 lit. c) pkt i) i ii), jaja wylęgowe drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli z wyjątkiem ptaków, o których mowa w art. 2 lit. c) pkt ii) oraz dzikie ptaki łowne nie były wysyłane z obszaru B do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich;

 2. żadne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wytworzone z dzikich ptaków łownych nie były wysyłane z obszarów A i B do pozostałych części terytorium państwa

 

członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich;

 1. żadne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wytworzonew całości lub w części z gatunków ptaków z obszarów A i B i objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 nie były przewożone między obszarami A i B lub wysyłane z tych obszarów do pozostałych części terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, jeżeli ma to zastosowanie, ani do innych państw członkowskich lub państw trzecich;

 2. żaden drób lub inne ptaki nie były gromadzone na imprezach odbywających się na obszarze B, takich jak targi, rynki lub pokazy.

 

Artykuł 6

Odstępstwa dla żywego drobiu i jednodniowych kurcząt

 1. W drodze odstępstwa od przepisu art. 5 lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do ubojni znajdujących się w tym państwie członkowskim wyznaczonych przez właściwe organy, lub, w wyniku porozumienia między właściwymi organami, do wyznaczonej ubojni w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

 2. W drodze odstępstwa od przepisu art. 5 lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do gospodarstw objętych urzędową kontrolą znajdujących się w tym państwie członkowskim, w których drób musi pozostać przez okres co najmniej 21 dni.

 3.  W drodze odstępstwa od przepisu art. 5 lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na bezpośrednie przewiezienie drobiu z gospodarstw znajdujących się na obszarze B do wyznaczonych gospodarstw znajdujących się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim pod warunkiem, że:

 1. właściwe władze wyraziły zgodę;

 2. w wyznaczonym gospodarstwie nie jest trzymany żaden inny drób;

 3. wyznaczone gospodarstwo objęte jest urzędowym nadzorem;

 4. drób pozostanie w wyznaczonym gospodarstwie przez okres co najmniej 21 dni.

  

 

L 164/56

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

16.6.2006


 1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. a), państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewiezienie jednodniowych kurcząt z wylęgarni położonej na obszarze B:

 1. do gospodarstw objętych urzędową kontrolą na terytorium państwa członkowskiego dotkniętego chorobą, najlepiej położonych poza obszarem A;

 2. do wszystkich gospodarstw, najlepiej położonych poza obszarem A, pod warunkiem, że jednodniowe kurczęta wykluły się z jaj spełniających wymogi określone w art. 7 ust. 1 lit. b);

 3. do wszystkich gospodarstw, najlepiej położonych poza obszarem A, pod warunkiem, że jednodniowe kurczęta wykluły się z jaj zebranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru poza strefami A i B oraz były przewożone w dezynfekowanych opakowaniach.

 1. Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom drobiu lub jednodniowych kurcząt, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 lit. b) i c) wysyłanym do innych państw członkowskich, zawierają następującą adnotację:

  „Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna”.

 2. Przemieszczenia zgodnie z ust. 1, 2, 3 i 4 są wykonywane pod urzędową kontrolą. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po stwierdzeniu przez urzędowego lekarza weterynarii, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  Używane środki transportu muszą zostać oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

 

Artykuł 7

Odstępstwa dla jaj wylęgowych i jaj SPF

 1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. a), państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę jaj wylęgowych:

 1. zbieranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru na obszarze B, do wyznaczonej wylęgarni w państwie członkowskim dotkniętym chorobą, lub, w wyniku porozumienia

 

między właściwymi organami, do wyznaczonej wylęgarni w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;

 1. zbieranych w gospodarstwach położonych w dniu zbioru na obszarze B, w przypadku których badanie serologiczne na obecność ptasiej grypy, umożliwiające wykrycie choroby u 5 % zwierząt przy prawdopodobieństwie wynoszącym co najmniej 95 %, dało wynik negatywny, oraz zapewnione są możliwości monitorowania, do wszystkich wylęgarni.

 1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na wysyłkę jaj wylęgowych lub jaj SPF z gospodarstw położonych w dniu zbioru na obszarze A lub B do wyznaczonych laboratoriów, instytutów, zakładów produkujących leki lub szczepionki, w państwie członkowskim dotkniętym chorobą, lub – w wyniku porozumienia między właściwymi organami – w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

 2. Świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom jaj wylęgowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) i ust. 2, wysyłanym do innych państw członkowskich, zawierają następującą adnotację:

  „Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone decyzją Komisji 2006/415/WE wersja ostateczna”.

 3. Przemieszczenia, na które wydano zezwolenie zgodnie z ust. 1 lub 2 są wykonywane pod urzędową kontrolą. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie po stwierdzeniu przez urzędowego lekarza weterynarii, iż gospodarstwo pochodzenia jest wolne od wszelkiego podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Używane środki transportu muszą zostać oczyszczone i zdezynfekowane zarówno przed, jak i po transporcie.

 

 

Artykuł 8

Odstępstwa dla mięsa, mięsa mielonego, odkostnionego mechanicznie mięsa dzikich ptaków łownych oraz przetworów i produktów mięsnych uzyskanych z takiego mięsa

 1. W drodze odstępstwa od przepisu art. 5 lit. b) państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na wysyłkę na rynek krajowy świeżego mięsa, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, a także przetworów i produktów mięsnych z dzikich ptaków łownych, pochodzącą z obszaru A lub B, jeżeli mięso posiada znak jakości zdrowotnej określony w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE lub znak krajowy ustanowiony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005.

  

 

16.6.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 164/57


 1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. b), państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na wysyłkę:

 1. produktów mięsnych wytworzonych z mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących z obszarów A lub B, poddanych obróbce wymaganej w przypadku ptasiej grypy, określonej w wierszu 1 pozycje a), b) lub c) tabeli w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE;

 2. świeżego mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących spoza obszarów A i B i wyprodukowanego w zakładach położonych na obszarach A lub B zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz kontrolowanego zgodnie z wymogami rozdziału VIII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

 3. mięsa mielonego, przetworów mięsnych, mięsa odkostnionego mechanicznie i produktów mięsnych zawierających mięso, o którym mowa w lit. b), wyprodukowanych
  w zakładach położonych na obszarach A lub B zgodnie z wymogami sekcji V i VI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 9

Odstępstwa w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

 1. W drodze odstępstwa od art. 5 lit. c) państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na:

 1. wysyłanie z obszaru A lub B produktów ubocznych wytworzonych z ptaków, które:

  1. spełniają warunki określone w następujących załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 lub ich częściach.

   • Załącznik V
   • rozdział II sekcja A, rozdział III sekcja B, rozdział IV sekcja A, rozdział VI sekcje A i B, rozdział VII sekcja A, rozdział VIII sekcja A, rozdział IX sekcja A i rozdział X sekcja A załącznika VII oraz
   • rozdział II sekcja B, rozdział III (II) sekcja A oraz rozdział VII sekcja A pkt 1) ppkt a) załącznika VIII;
    lub
  2. są przewożone w biologicznie bezpiecznych warunkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa do wyznaczonych

  

zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 12 do 15 lub art. 17 lub 18 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w celu usunięcia, dalszego przetworzenia lub wykorzystania zapewniającego co najmniej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy; lub

  iii.     

są przewożone w biologicznie bezpiecznych warunkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa do użytkowników lub zbiornic zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 i są przeznaczone do żywienia zwierząt po obróbce zgodnie z pkt 5 ppkt a) ii) i iii) załącznika IX do tego rozporządzenia, zapewniającej co najmniej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy;

 1. wysyłanie z obszaru B nieprzetworzonych piór lub części piór zgodnie z rozdziałem VIII sekcja A pkt 1 ppkt a) załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych;

 2. wysyłkę z obszaru A lub obszaru B piór i części piór, wyprodukowanych z drobiu lub hodowlanych ptaków łownych, poddanych obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej wyeliminowanie czynników chorobotwórczych.

 1. Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, że produktom, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) niniejszego artykułu, towarzyszy dokument handlowy zgodny z rozdziałem X załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, stwierdzający w pkt 6.1 tego dokumentu, w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, że produkty te zostały poddane obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej wyeliminowanie czynników chorobotwórczych.

Jednak wspomniany dokument handlowy nie jest wymagany w przypadku przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do użytku prywatnego ani przesyłek przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych.

 

Artykuł 10

Warunki przemieszczania

 1. W przypadku gdy przemieszczanie zwierząt lub otrzymywanych z nich produktów objętych niniejszą decyzją jest dozwolone na mocy art. 6, 7, 8 lub 9, zezwolenie jest oparte na korzystnym wyniku oceny ryzyka wykonanej przez właściwy organ oraz podejmowane są wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się grypy ptaków.

 

 

L 164/58

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

16.6.2006


 1. W przypadku gdy wysyłanie, przemieszczanie lub przewożenie produktów, o których mowa w ust. 1, jest dozwolone na mocy art. 7, 8 lub 9, z zastrzeżeniem uzasadnionych warunków i ograniczeń, produkty te muszą być otrzymane, przeładowane, przetworzone, składowane i przewożone, nie naruszając statusu zdrowotnego innych produktów spełniających wszystkie wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do handlu, wprowadzania do obrotu lub wywozu do państw trzecich.

 

Artykuł 11

Zgodność i informowanie

Państwa członkowskie niezwłocznie uchwalają i publikują środki niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Państwo członkowskie dotknięte chorobą stosuje uchwalone środki, gdy tylko stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia u drobiu podtypu H5N1 wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Państwo członkowskie dotknięte chorobą regularnie informuje Komisję i pozostałe państwa członkowskie o sytuacji epidemiologicznej choroby oraz, tam gdzie jest to właściwe, o wprowadzonych dodatkowych środkach zwalczania i nadzoru oraz przeprowadzonych kampaniach informacyjnych.

 Artykuł 12

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2007 r.

 

Artykuł 13

Uchylenie

Uchyla się decyzję 2006/135/WE.

 

Artykuł 14

Adresat

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2006 r.

 

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

 

 

16.6.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 164/59


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

Obszary A, określone zgodnie z art. 4 ust. 2:

Kod kraju ISO Państwo członkowskie Obszar A Obowiązuje do: art. 4 ust. 4 lit. b)
Kod (jeżeli dostępny) Nazwa
DK DANIA   W okręgu Funen następujące gminy:
ÂRSLEV
KERTEMINDE
LANGESKOV
MUNKEBO
NYBORG
ODENSE
?RB?K
OTTERUP
RINGE
RYSLINGE
ULLERSLEV

28.6.2006 

HU WĘGRY   W okręgu Bács-Kiskun następujące gminy:
KISKŐRÖS
KECEL
IMREHEGY
ORGOVÁNY
KASKANTYÚ
BÓCSA
SOLTVADKERT
TÁZLÁR
PIRTÓ
KISKUNHALAS
JAKABSZÁLLÁS
BUGACPUSZTAHÁZA
BUGAC
SZANK
KISKUNMAJSA-BODOGLÁR
HARKAKÖTÖNY
FÜLÖPJAKAB
MÓRICGÁT
PETŐFISZÁLLÁS
JÁSZSZENTLÁSZLÓ
KISKUNMAJSA
KISKUNFÉLEGYHÁZA
GÁTÉR
PÁLMONOSTORA
KÖMPÖC
CSÓLYOSPÁLOS

9.7.2006

 

 

L 164/60

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

16.6.2006


Kod kraju ISO  Państwo członkowskie Obszar A Obowiązuje do: art. 4 ust. 4 lit. b)
Kod (jeżeli dostępny) Nazwa
      W okręgu Csongrád następujące gminy:
ÜLLÉS
BORDÁNY
ZSOMBÓ
SZATYMAZ
SÁNDORFALVA
FELGYŐ
FORRÁSKÚT
BALÁSTYA
DÓC
KISTELEK
ÓPUSZTASZER
CSONGRÁD
BAKS
CSENGELE
PUSZTASZER
CSANYTELEK
TÖMÖRKÉNY

9.7.2006 

 

 CZĘŚĆ B

Obszary B, określone zgodnie z art. 4 ust. 2:

Kod kraju ISO Państwo członkowskie Obszar B Obowiązuje do: art. 4 ust. 4 lit. b)
Kod (jeżeli dostępny) Nazwa
DK DANIA ADNS Okręg: 28.6.2006
00700 FUNEN
HU WĘGRY ADNS Okręgi: 9.7.2006
00003 BÁCS-KISKUN
00006 CSONGRÁD
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń