kalendarzWitaj dziś jest niedziela, 16 czerwca 2019 r.   Imieniny: Aliny, Anety, Benona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2681439 osób

Cennik

Uchwała nr 3/2015 

Zarządu KRD-IG
z dnia 08.04.2015 r.
 

w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 15 kwietnia 2015 r.

§ 1

Zarząd Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie uchwala zasady pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 15 kwietnia 2015 r.

§ 2

Cennik określający zasady i wysokości pobieranych opłat stanowi integralny załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2015 r.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 r. o zasadach pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu.

Załącznik do Uchwały Nr 3/2015

Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi świadczone z zakresu hodowli i oceny drobiu od dnia 15 kwietnia 2015 r.

§ 1

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP):

Ust.

Rodzaj usługi

Stawka roczna netto (PLN)

1.

Ocena stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych
i indyków wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny
w okresie produkcji.

[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu,
i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.

W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych i indyków przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu
i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:

-       od wstawienia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,

lub

-       od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].

500,00 

za stado

 

 

2.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych i  indyków  użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie,
w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 1.

(Opłata pobierana jest na początku kolejnego sezonu produkcji).

340,00

za stado

 

 

3.

Ocena stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych, gęsi i kaczek wykonywana w okresie wychowu z  dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.

[Opłata pobierana jest jednorazowo po zakończeniu okresu wychowu
i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.

W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych
i kaczek przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

W odniesieniu do stad reprodukcyjnych gęsi przyjętych do wychowu opłata dotyczy okresu wychowu i ostatniego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:

-     od wstawienia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,

lub

- od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].

420,00

za stado

 

 

4.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych i kaczek użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu, do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.

(Opłata pobierana jest na początku kolejnego okresu produkcji).

285,00

za stado

 

 

5.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych gęsi użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu,
do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.

(Opłata pobierana jest po zakończeniu kolejnego okresu produkcji).

285,00

za stado

 

 

6.

Ocena stad hodowlanych strusi

(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po wykonaniu oceny niezależnie od okresu oceny).

320,00

za stado

 

7.

Ocena wartości użytkowej wykonywana w stadach hodowlanych drobiu (rody objęte programem genetycznego doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych).

(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po zakończeniu okresu wychowu). 

100,00

od rodu

 

 § 2

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu w dużych przedsiębiorstwach (DP):

Ust.

Rodzaj usługi

Stawka roczna netto (PLN)

1.

Ocena stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych
i indyków wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny
w okresie produkcji.

[Opłata pobierana jest jednorazowo, po zakończeniu okresu wychowu,
i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.

W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych i indyków przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu
i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:

-       od wstawienia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,

lub

-       od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].

750,00 

za stado

 

 

2.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur mięsnych, kur nieśnych intensywnych i  indyków  użytkowanych przez kolejny sezon. Dotyczy stad użytkowanych w drugim, kolejnym sezonie,
w odniesieniu do których nie znajduje zastosowanie ust. 1.

(Opłata pobierana jest na początku kolejnego sezonu produkcji).

510,00

za stado

 

 

3.

Ocena stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych, gęsi i kaczek wykonywana w okresie wychowu z dalszą kontynuacją oceny w okresie produkcji.

[Opłata pobierana jest jednorazowo po zakończeniu okresu wychowu
i obejmuje usługi świadczone w okresie wychowu i produkcji stada.

W przypadku użytkowania stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych
i kaczek przez kilka sezonów, opłata dotyczy okresu wychowu i pierwszego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

W odniesieniu do stad reprodukcyjnych gęsi przyjętych do wychowu opłata dotyczy okresu wychowu i ostatniego cyklu (sezonu) produkcyjnego.

Ocena wychowu stada reprodukcyjnego dotyczy okresu:

-     od wstawienia piskląt jednodniowych do momentu zakończenia wychowu,
lub

- od momentu wstawienia ptaków odchowanych do momentu zakończenia ich wychowu].

630,00

za stado

 

 

4.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych i kaczek użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu, do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.

(Opłata pobierana jest na początku kolejnego okresu produkcji).

430,00

za stado

 

 


5.

Ocena wykonywana w okresie produkcji stad reprodukcyjnych gęsi użytkowanych przez kolejny(e) sezon(y). Dotyczy stad w odniesieniu,
do których nie znajduje zastosowanie ust. 3.

(Opłata pobierana jest po zakończeniu kolejnego okresu produkcji).

430,00

za stado

 

 

6.

Ocena stad hodowlanych strusi

(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po wykonaniu oceny niezależnie od okresu oceny).

480,00

za stado

 

7.

Ocena wartości użytkowej wykonywana w stadach hodowlanych drobiu (rody objęte programem genetycznego doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych).

(Opłatę ponoszą właściciele stad i jest ona naliczana po zakończeniu okresu wychowu). 

150,00

od rodu

 

 § 3

Ustala się następujące opłaty za świadczone usługi jednorazowe:

Ust.

Rodzaj usługi

Stawka jednorazowa

netto (PLN)

1.

Za dokonanie wpisu rodu drobiu do księgi hodowlanej

(Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów hodowlanych, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i specjalistyczne doradztwo. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu rodu i jest ona naliczana
po dokonaniu wpisu rodu do księgi hodowlanej).

100,00

 

 

2.

Za dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego drobiu do księgi hodowlanej

(Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów hodowlanych, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i specjalistyczne doradztwo. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do ksiąg hodowlanych i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu stada do księgi hodowlanej).

50,00

 

3.

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej

(Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu rodu lub stada
do księgi hodowlanej i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu rodu lub stada
do księgi).

35,00

 

4.

Za dokonanie wpisu do rejestru mieszańców stada reprodukcyjnego drobiu
po zakończonym okresie wychowu.  

(Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańca i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu
do rejestru stada po zakończonym okresie wychowu).

50,00

5.

Za dokonanie wpisu do rejestru mieszańców stada reprodukcyjnego użytkowanego przez kolejny sezon produkcyjny. Dotyczy stad reprodukcyjnych drobiu w odniesieniu, do których nie znajduje zastosowanie ust. 4.

 (Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o  dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańca i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu
do rejestru stada użytkowanego przez kolejny sezon produkcyjny).

20,00

6.

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców.  

(Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o dokonanie wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców i jest ona naliczana po dokonaniu wpisu stada do rejestru).

35,00

7.

Za przygotowanie na zlecenie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej drobiu

150,00

 

8.

Za wydanie świadectwa pochodzenia pierza i puchu

(Obejmuje sprawdzenie i weryfikację dokumentów pozyskania pierza i puchu, wprowadzenie danych do systemu informatycznego i  wydanie świadectwa
z hologramem. Opłatę ponoszą wnioskodawcy występujący o wydanie świadectwa i  jest ona naliczana po sporządzeniu i wydaniu świadectwa).

300,00

 § 4

1.     Opłaty, o których mowa w § 1 dotyczą usług wykonywanych dla podmiotów zakwalifikowanych do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L.2014.193.1).

2.     Opłaty, o których mowa w § 2 dotyczą usług wykonywanych dla podmiotów zakwalifikowanych do dużych przedsiębiorstw (DP) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L.2014.193.1).

3.     Opłaty, o których mowa w § 2 mają zastosowanie w odniesieniu do stad drobiu, których okres wychowu lub produkcji został zakończony i oceniony począwszy od dnia 15 kwietnia 2015 r. Natomiast w odniesieniu do stad drobiu, których okres wychowu lub produkcji został zakończony do dnia 14 kwietnia 2015 r. włącznie i oceniony po dniu 15 kwietnia 2015  r. zastosowanie mają stawki określone w Uchwale Nr 2/2014 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 10 kwietnia 2014 r.    

4.     Zapis ust. 3 nie dotyczy opłat, o których mowa w § 1, gdyż ich wysokość nie uległa zmianie w odniesieniu do stawek określonych w Uchwale Nr 2/2014 Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej z dnia 10 kwietnia 2014 r.   

5.     Opłaty, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 pobierane są na podstawie wystawionych faktur w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty ich wystawienia.

6.     W uzasadnionych przypadkach wyłącznie w odniesieniu do opłat, o których mowa w § 1 dopuszcza się możliwość ich regulowania w dwóch ratach, po zakończeniu okresu wychowu i produkcji, przy czym opłata za okres produkcji winna odpowiadać kwocie określonej za ocenę kolejnego okresu produkcji stada danego gatunku drobiu (odpowiednio § 1 ust. 2, § 1 ust. 4 lub § 1 ust. 5 cennika), a opłata za okres wychowu stanowić powinna różnicę pomiędzy pełną odpłatnością za okres wychowu i produkcji łącznie a odpłatnością za okres produkcji.

7.     W odniesieniu do oceny stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych wykonywanej jednocześnie w kilku stadach utrzymywanych przez jednego hodowcę stosuje się obniżkę odpłatności wymienionej w § 1 ust. 3 i § 1 ust. 4 o 20% - w przypadku oceny drugiego stada oraz o 30% - w przypadku oceny trzeciego i każdego następnego stada. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zastosowania obniżki wymienionej w § 4 ust. 8.     

8.     W odniesieniu do oceny stad reprodukcyjnych kur nieśnych półintensywnych wykonywanej w stadach o liczebności do 100 osobników płci żeńskiej stosuje się 50% obniżkę odpłatności wymienionej w § 1 ust. 3 i § 1 ust. 4.    

9.     Stawki opłat, o których mowa w § 1 i § 2 nie zawierają podatku VAT, którego wysokość regulują stosowne przepisy.

110.     Opłaty wnoszone są za pośrednictwem poczty, banku lub bezpośrednio w kasie KRD-IG na podstawie wystawionych faktur.

111.     Opłaty wnoszone przez kontrahentów za pośrednictwem poczty lub banku muszą być regulowane w pełnej wysokości podanej na fakturze, bez odliczania kosztów przesyłki (przekazu, przelewu bankowego) z określeniem tytułu zapłaty.   

§ 5

Nie uiszczenie przez kontrahenta opłat wymienionych w § 1, § 2 i § 3 w terminie określonym w fakturze stanowi dla KRD-IG podstawę do wstrzymania świadczenia usług. 

 

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń